Dane
20. 11. 2019

Novela daňového poriadku zavádza daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu

V Zbierke zákonov vyšla novela zákona o správe daní (daňový poriadok). Novela mení napríklad ustanovenia o zastupovaní na základe plnomocenstva, ustanovenia o povinnosti daňových subjektov nahlasovať čísla bankových účtov a zavádza nový spôsob vymáhania daňových nedoplatkov. S účinnosťou od 1. januára 2021 prinesie aj registráciu z úradnej moci a zverejňovanie zoznamu daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmu.

Marianna Dávidová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Hlavným cieľom novely zákona je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a zefektívnenie niektorých zákonných ustanovení. Upravuje napríklad nasledovné ustanovenia:

  1. Ustanovenia o zastupovaní – v praxi často dochádza k situáciám, keď daňový subjekt predloží plnú moc a následne predloží ďalšiu plnú moc, pričom ich rozsah sa vzájomne prekrýva. Podľa schválenej novely zákona nová plná moc vždy nahradí predchádzajúcu, a to v rozsahu v akom dochádza k ich kolízii. V prípade pochybností je správca dane oprávnený vyzvať daňový subjekt na odstránenie nezrovnalostí, ktoré môžu v súvislosti s plnou mocou vzniknúť.
  2. Zadržanie vodičského preukazu – z dôvodu efektívneho výberu daní a riadneho plnenia daňových povinností novela zavádza nový druh daňovej exekúcie, a to daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu. V prípade výkonu daňovej exekúcie takýmto spôsobom je daňový dlžník nepriamo nútený splniť svoju povinnosť, aby mu vodičský preukaz vrátili. Uvedený spôsob exekúcie nemožno uplatniť voči daňovníkom, ktorí sú tzv. profesionálnymi vodičmi (vodiči z povolania).
  3. Oznamovanie čísla účtu – v ustanoveniach o registračnom konaní sa ruší povinnosť fyzických a právnických osôb oznamovať čísla účtov vedených u poskytovateľa platobných služieb, keďže samotný poskytovateľ tieto informácie hlási správcovi dane.
  4. Registrácia z úradnej moci – s účinnosťou od 1. januára 2021 sa upravuje registračné konanie tak, aby daňové subjekty, ktoré sú zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, nemuseli žiadať o registráciu správcu dane, ale aby ich správca dane zaregistroval z úradnej moci, a to do 30 dní od zverejnenia v uvedenom registri. Daňový subjekt, ktorý nie je v zapísaný tomto registri, zaregistruje správca dane na základe daňového priznania, podaného po 31. 12. 2020. Správca dane takto zaregistrovaným osobám oznámi v rozhodnutí o registrácii pridelené DIČ aj osobný účet daňovníka. Zároveň už daňové subjekty nebudú musieť nahlasovať správcovi dane zmeny údajov (zmenu sídla či priezviska), ak si takúto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn