Späť na články

Nová nemecká legislatíva sprísňuje pravidlá pre finančné transakcie a cash-pooling

Nadnárodné spoločnosti investujúce v Nemecku sa musia pripraviť na sprísnené pravidlá týkajúce sa vnútroskupinových finančných transakcií. Nové zásady prinášajú odlišný pohľad na dodržanie princípu nezávislého vzťahu v transakciách.

Nový nemecký daňový zákon rozširuje rozsah požadovanej analýzy transferového oceňovania pre finančné transakcie s účinnosťou od 1. januára 2024. Nové pravidlá ovplyvnia akékoľvek existujúce alebo nové vnútroskupinové financovanie vrátane dohôd o cash pooloch.

Nemecko zaviedlo nový daňový zákon o vnútroskupinovom financovaní, ktorý by mohol ovplyvniť vaše pôsobenie v Nemecku. Nové pravidlá definujú "nemecký spôsob", ako interpretovať princíp nezávislého vzťahu pre prichádzajúce finančné transakcie a ako také stanovujú požiadavky, ktoré musia daňovníci zvážiť.

V skratke niektoré kľúčové body:

  • odchýlky od úverového ratingu skupiny musia byť dôkladne vysvetlené a analýza úverového ratingu dlžníka musí byť prepojená so skupinovým ratingom,
  • analýza dlhovej kapacity je teraz povinná a
  • je potrebné vypracovať podrobnú vecnú a funkčnú analýzu pre lídrov cash poolov a finančné spoločnosti, ktoré zarábajú nerutinnú odmenu.

Tieto nové pravidlá budú mať vplyv na akékoľvek existujúce alebo nové vnútroskupinové financovanie (vrátane cash poolov).

Čo sa stalo v legislatívnom procese?

Dňa 27. marca 2024 bol v Spolkovej zbierke zákonov vyhlásený "Zákon o rastových príležitostiach" (nemecky: "Wachstumschancengesetz"). V Außensteuergesetz ("Zákon o dani zo zahraničných transakcií") zákon teraz stanovuje špecifické nové pravidlá úprav príjmov pri financovaní transakcií medzi spriaznenými osobami.

Ktorých vnútroskupinových transakcií sa to týka?

Všetky cezhraničné vnútroskupinové finančné transakcie prichádzajúce do Nemecka, najmä pôžičky. Ovplyvnené sú aj skupinové cash pooly a interné banky.

Kľúčový obsah nových nariadení o transferovom oceňovaní pri vnútroskupinovom financovaní

Právne zásady týkajúce sa analýz nezávislého vzťahu v súvislosti s vnútroskupinovým financovaním sa rozšírili tak, aby zahŕňali ustanovenia o odpočítateľnosti úrokových nákladov a klasifikácii bežných finančných služieb (nové odseky 3d a 3e v oddiele 1 zákona o dani zo zahraničných transakcií).

Odpočítateľnosť úrokových nákladov

Úrokové výdavky tuzemského daňovníka vyplývajúce z cezhraničnej finančnej transakcie sú vo všeobecnosti daňovo uznateľné iba:

  • ak tuzemský daňovník preukáže, že mohol poskytovať dlhovú službu od dátumu emisie/obnovenia ("analýza dlhovej kapacity") a že financovanie je komerčne nevyhnutné a použité na účely podnikania ("test ekonomického účelu"); a
  • pokiaľ je uplatňovaná úroková sadzba rovnaká alebo nižšia ako úroková sadzba, ktorú by poskytla externá tretia strana na základe úverového ratingu skupiny. Ak sa v jednotlivých prípadoch preukáže, že rating odvodený od ratingu podnikovej skupiny ("analýza úverového ratingu") zodpovedá princípu nezávislého vzťahu, musí sa to zohľadniť pri výpočte úrokovej sadzby ("analýza úrokových sadzieb").

Bežné finančné služby

Nový zákon klasifikuje čisto sprostredkovateľskú službu alebo postúpenie finančnej transakcie, ako aj typické pokladničné funkcie (napríklad riadenie likvidity) alebo činnosti finančnej spoločnosti ako nízkofunkčnú a nízkorizikovú službu (ktorá má byť odmenená rutinnou kompenzáciou). Oslobodenie od bežnej náhrady je možné, ak daňovník preukáže komplexnejší profil spoločnosti poskytujúcej finančné služby na základe funkčnej a rizikovej analýzy (čo by naopak umožnilo nerutinnú odmenu).

Dátum účinnosti

Nová legislatíva je účinná od 1. januára 2024. Očakáva sa, že nemecké daňové orgány budú uplatňovať novú právnu úpravu aj na existujúce medzipodnikové finančné transakcie (t. j. na tie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2024 a stále sú účinné po 1. januári 2024).

Daňovníci by mali prehodnotiť existujúce modely transferového oceňovania a počítať s prísnejšími požiadavkami na dokumentáciu. Pokiaľ by vás zaujímali bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať