Dane
12. 11. 2018

Návrh novely zákona o DPH

Národná rada SR v októbri schválila a prezident SR podpísal novelu zákona o DPH, ktorá zavádza zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby na 10 %. Táto zmena by mala byť účinná od 1. januára 2019. Ministerstvo financií SR ďalej predložilo návrh novely o DPH s účinnosťou od 1. januára 2019.

Zuzana Šidlová

Hlavné navrhované zmeny sú:

  • Zmeny v oslobodení od DPH v prípade dodania a nájmu nehnuteľností

  • Vykonanie stavebných prác, ktorých náklady dosiahnu najmenej 40 % z hodnoty stavby pred ich začatím, bude považované za „nové“ prvé obývanie.

  • Dodávateľ nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od DPH, sa nebude môcť rozhodnúť jej dodanie zdaniť, ak je predmetom dodania byt alebo apartmán v bytovom dome alebo ak je táto nehnuteľnosť určená na bývanie.

  • Nájom bytu, rodinného domu a apartmánu v bytovom dome alebo ich častí bude oslobodený od DPH bez možnosti uplatniť zdanenie.

  • Nová povinnosť upraviť výšku odpočítanej dane pri nadobudnutí hnuteľného hmotného majetku s obstarávacou cenou najmenej 3 319,39 EUR, ktorý je používaný tak na podnikanie, ako aj na iný účel ako podnikanie, v závislosti od zmeny rozsahu jeho použitia.

  • Implementácia EU legislatívy v súvislosti s poukazmi a miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb poskytnutých inej ako zdaniteľnej osobe.

  • „Tuzemské“ samozdanenie konkrétnych druhov poľnohospodárskych plodín a kovov sa neuplatní v prípade, že dodávateľ vyhotoví zjednodušenú faktúru okrem opravných faktúr.

Medzi ostatné navrhované zmeny o. i. patria:

  • nová definícia pojmu „obrat“,

  • zrušenie zábezpeky na daň pri DPH registrácii,

  • zmeny vo vrátení DPH cestujúcim pri vývoze tovaru.

O ďalších krokoch v legislatívnom procese vás budeme informovať.

 

Zdieľať článok
LinkedIn