Späť na články

Môže pokuta za nedovolené parkovanie podliehať DPH?

Touto otázkou sa zaoberal Súdny dvor EÚ (SDEÚ) v rozsudku C-90/20 Apcoa Parking Danmark.

Predmet sporu

Dánska spoločnosť Apcoa Parking Danmark A/S (ďalej len „Apcoa“) prevádzkovala parkoviská, na ktorých okrem parkovného vyberala aj tzv. kontrolné poplatky za rôzne porušenia podmienok parkovania ako napr. za zaplatenie poplatku v nedostatočnej výške, chýbajúci alebo nesprávne umiestnený parkovací lístok, parkovanie na nesprávnom alebo vyhradenom mieste bez povolenia, parkovanie v zákaze.

Spoločnosť Apcoa sa domnievala, že kontrolné poplatky nepodliehajú DPH, s čím však nesúhlasil dánsky správca dane.

Rozsudok

Podľa SDEÚ:

- kontrolné poplatky môžu mať priamu súvislosť s parkovacou službou, a preto ich možno považovať za neoddeliteľnú súčasť celkovej sumy – celková výška súm, ktoré sa vodiči zaviazali zaplatiť za parkovaciu službu, vrátane prípadných kontrolných poplatkov, predstavuje podmienky, za ktorých skutočne využili parkovacie miesto, a to aj keď sa ho rozhodli využiť neprimerane v rozpore so všeobecnými podmienkami využívania parkovísk,

- suma kontrolných poplatkov zodpovedá náhrade časti nákladov spojených s poskytnutím parkovacej služby – nevyhnutne zohľadňuje vyššie prevádzkové náklady parkovísk, ktoré vznikli parkovaním v rozpore s obvyklými podmienkami, a má tiež prevádzkovateľovi zabezpečiť odmenu za službu poskytnutú za podmienok, ktoré spôsobil užívateľ a ktoré nemôžu zmeniť ekonomickú a obchodnú realitu ich vzťahu,

- zaplatenie parkovného, ako aj prípadne kontrolných poplatkov za nedovolené parkovanie predstavuje protihodnotu za poskytnutie parkovacieho miesta, pričom na tento záver nemá vplyv skutočnosť, že:

  • poskytnutie parkovacieho miesta nezávisí od zaplatenia týchto kontrolných poplatkov  vodičom,
  • suma kontrolných poplatkov za nedovolené parkovanie je vopred určená a bez konkrétnej   ekonomickej súvislosti s hodnotou poskytnutej parkovacej služby,
  • podľa vnútroštátnych predpisov suma kontrolných poplatkov predstavuje sankciu.

Kontrolné poplatky vyberané v prípade porušenia všeobecných podmienok využívania parkovísk možno považovať za odplatu za poskytovanie služieb za protihodnotu, a teda môžu podliehať DPH.

Bližšie informácie nájdete na nasledujúcom linku: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252446&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=24427 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok