Späť na články

Môže kvôli dcérskej spoločnosti existovať DPH prevádzkareň materskej spoločnosti?

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok vo veci C‑547/18 Dong Yang Electronics sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, v ktorom sa zaoberal otázkou existencie DPH prevádzkarne. Ak by totiž existovala DPH prevádzkareň odberateľa v Poľsku, podliehali by tieto služby poľskej DPH.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

V tejto súvislosti Súdny dvor EÚ o. i. konštatoval, že poskytovateľ služieb:

  • nemôže vyvodiť, že na území členského štátu EÚ existuje DPH prevádzkareň spoločnosti usadenej v treťom štáte, len na základe toho, že táto spoločnosť má na tomto území dcérsku spoločnosť,
  • nie je povinný na účely takéhoto posúdenia zisťovať zmluvné vzťahy medzi týmito dvoma subjektmi.

Viac informácií o prípade môžete nájsť na:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226290&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=692287

 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok