Zo sveta
16. 11. 2017

Ministri financií schválili smernicu upravujúcu riešenie daňových sporov

Rada EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) v októbri schválila návrh smernice, ktorá zavádza nové pravidlá pre riešenie sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v Európskej únii.

Marianna Dávidová

Jedným z najväčších problémov, ktorým podniky pôsobiace cezhranične čelia, je dvojité zdanenie. Aj v súčasnosti existujú mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia. Sú to postupy vzájomnej dohody, ktoré sa predpokladajú v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia, ako aj v arbitrážnom dohovore EÚ o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov. V praxi však  existujú prípady, ktoré nemožno začať riešiť v rámci existujúcich mechanizmov a ktoré uviaznu bez toho, aby bol daňovník informovaný o dôvodoch, alebo ktoré sa vôbec nevyriešia.  Okrem toho tradičné metódy riešenia sporov už  nie celkom zodpovedajú zložitosti a rizikám súčasného globálneho daňového prostredia.

Cieľom navrhovanej smernice je rozšíriť rozsah pôsobnosti a zlepšiť existujúce postupy a mechanizmy riešenia sporov. Členským štátom sa na jednej strane dajú k dispozícii podrobnejšie procesné ustanovenia s cieľom zamedziť sporom týkajúcim sa dvojitého zdanenia, a zároveň sa im nechala dostatočná flexibilita na dosiahnutie dohody. Situácia daňovníka sa zlepší z viacerých hľadísk. Podľa návrhu smernice majú daňovníci za predpokladu splnenia určitých kritérií posilnené práva presadiť zriadenie mechanizmov riešenia sporov, pričom o danom postupe budú lepšie informovaní a môžu sa spoľahnúť na to, že členské štáty budú nútené dosiahnuť záväzný výsledok. Navrhovanou smernicou sa totiž dopĺňa výslovná povinnosť členských štátov vo vzťahu k výsledku, ako aj jasne vymedzený časový rámec.

Smernica definuje  tri kľúčové procesné fázy, a to:

Fáza sťažnosti

Fáza postupu vzájomnej dohody

Fáza riešenia sporu

Znenie smernice umožňuje uskutočniť postup vzájomnej dohody na základe sťažnosti daňovníka, pričom v rámci tohto postupu členské štáty voľne spolupracujú v snahe dosiahnuť v lehote dvoch rokov dohodu o spore týkajúcom sa dvojitého zdanenia.

Ak postup vzájomnej dohody nie je úspešný, automaticky to vedie k uplatneniu postupu riešenia sporov, v rámci ktorého príslušné orgány dotknutých členských štátov vydajú konečné záväzné rozhodnutie.

Významným dátumom pre všetky členské štáty je  30. jún 2019. Do tohto termínu musia smernicu zapracovať do svojho vnútroštátneho práva.

 

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign