Späť na články

Ministri financií G20 sa zhodli na minimálnom zdaňovaní veľkých korporácií

8. októbra 2021 sa 137 krajín vrátane Slovenska pod záštitou OECD/G20 dohodlo na zavedení globálnej minimálnej dane z príjmu právnických osôb. Dvojpilierový rámec reformy má vyriešiť daňové problémy vyplývajúce z digitalizácie podnikania. Nový mechanizmus pre výber dane vo výške 15% sa preto dotkne predovšetkým technologických nadnárodných spoločností, ktoré čerpajú výhody z rôznych daňových režimov jednotlivých krajín. Medzinárodná reforma avizuje účinnosť už od roku 2023, preto sa modelové pravidlá zdaňovania podnikov a prerozdelenia zisku musia premietnuť do vnútroštátnych právnych predpisov v priebehu nasledujúceho roka.

Dlhodobé medzinárodné úsilie o spravodlivejšie podmienky v oblasti zdaňovania veľkých globálnych spoločností sa podarilo naplniť v podobe finálne zverejneného „Vyhlásenia o dvojpilierovom riešení daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie hospodárstva“ (Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy). Medzinárodné korporáty sa musia pripraviť na zásadnú zmenu - ich daňová povinnosť sa bude viazať na krajiny, v ktorých realizujú svoj predaj. Dane sa po novom prerozdelia tam, kde majú spoločnosti svojich užívateľov a to bez ohľadu na fyzickú prítomnosť v krajinách.

Kľúčové aspekty dohody členov Inkluzívneho rámca OECD/G20 sú pokryté dvoma piliermi spolu s podrobným plánom realizácie jednotlivých opatrení. Podľa odhadov OECD prvá časť reformných opatrení umožní krajinám prerozdelenie ziskov vo výške 108 miliárd EUR ročne, na druhej strane by zavedenie globálnej minimálnej dane mohlo priniesť do štátnych rozpočtov dodatočné príjmy vo výške 131 miliárd EUR. Svetoví lídri sa zároveň zhodli na zrušení dane z digitálnych služieb, ktorú uplatňujú niektoré krajiny na lokálnej úrovni.

Prvý pilier: Prerozdelenie ziskov

  • „Čiastka A“ – nové právo na zdanenie
  • „Čiastka B“ – bežné marketingové a distribučné služby

Prvý pilier sa zaoberá novým právom na zdanenie určitej časti príjmu spoločností podľa určenia miesta poskytovania služieb. Štandardná zásada zdaňovania ziskov spoločností v krajine, v ktorej majú formálne sídlo sa po novom uplatní spravodlivým vzorcom na reálne miesta podnikania a vytvárania tržieb (zavádza sa pojem trhová jurisdikcia). Prerozdelenie zisku by sa malo týkať len najväčších a najziskovejších spoločností s tržbami nad 20 miliárd EUR, ktorých ziskovosť je nad 10% (zisk pred zdanením/výnosy). Výška zisku, ktorá bude určená na prerozdelenie v rámci "čiastky A" bude stanovená ako 25% z časti ziskov skupiny, ktorá prevyšuje 10% limit. Následné rozdelenie medzi krajiny predaja by bolo stanovené na základe podielu výnosov z predaja v daných krajinách.

Výnimku tvoria spoločnosti pôsobiace v odvetví finančných služieb a ťažobného priemyslu, na ktoré sa po viacerých diskusiách pravidlá nebudú vzťahovať.

„Čiastka B“ sa týka prakticky všetkých nadnárodných podnikov, ktoré vykonávajú bežné marketingové a distribučné služby v trhovej jurisdikcii. Výpočet čiastky B je založený na princípe nezávislého vzťahu pre transakcie zahŕňajúce takéto základné podporné činnosti. Bližšie princípy a podrobnosti fungovania budú prepracované v roku 2022.

Druhý pilier: Globálna minimálna daň

  • Pravidlo zahrnutia príjmu (IIR)
  • Pravidlo o nedostatočne zdanených transakciách (UTPR)
  • Pravidlo zdanenia (STTR)

Druhý pilier zavádza globálnu minimálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb s cieľom odradiť nadnárodné spoločnosti od presúvania svojich ziskov do krajín s nízkym daňovým zaťažením. Po mnohých rokovaniach bola stanovená v konečnej výške 15% pre každú jurisdikciu, v ktorej spoločnosť pôsobí. Nová minimálna sadzba dane sa bude vzťahovať na spoločnosti s príjmami nad 750 miliónov EUR okrem vládnych organizácií, investičných a dôchodkových fondov, či neziskových subjektov.

Druhý pilier prináša sériu troch pravidiel proti globálnemu narúšaniu základov dane („GloBE“ - Global Anti-Base Erosion):

a) Income Inclusion Rule „IIR“ - pravidlo zahrnutia príjmu dcérskych spoločností, ktoré boli zdanené pod minimálnou sadzbou dane v materskej krajine. Pravidlo by umožnilo materskej krajine vyrubiť tzv. dodatočnú daň na nedostatočne zdanené zisky zahraničnej pobočky v krajine s nízkym zdanením.

b) Undertaxed Payments Rule „UTPR“- na základe tohto pravidla nebude umožnený odpočet, alebo bude požadovaná dodatočná úprava v rozsahu v akom nebol príjem dcérskej spoločnosti zdanený v súlade s prvým pravidlom (Income Inclusion Rule).

c) Subject to Tax Rule „STTR“ - pravidlo založené na zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré umožní krajine zdroja uvaliť daň na určité transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sú zdaňované pod minimálnou sadzbou dane (úroky, licenčné poplatky a iné).

Na posúdenie účinnosti medzinárodnej reformy ešte ostáva otvorených mnoho kľúčových technických otázok. O ďalšom vývoji Vás budeme priebežne informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok