Zo sveta
31. 5. 2018

Ministri financií EÚ prijali nové pravidlá na oznamovanie daňových opatrení pre sprostredkovateľov daňového plánovania

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) 25. mája 2018 prijala posledné zmeny Smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní („DAC 6“), ktoré zavádzajú pre sprostredkovateľov v oblasti daní povinnosť zverejňovania informácií. Smernica bola 5. júna 2018 publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie a nové pravidlá vstúpia do platnosti 25. júna 2018.

Zuzana Blažejová

Členské štáty musia do 31. decembra 2019 upraviť svoju lokálnu legislatívu. Tá bude účinná od 1. júla 2020. Avšak, sprostredkovatelia a príslušní daňovníci budú povinní zverejniť informácie aj o vykazovaných cezhraničných dohodách, ktorých prvý krok bol uskutočnený medzi dátumom nadobudnutia platnosti Smernice (25. jún 2018) a dátumom účinnosti Smernice (1. júla 2020). Toto musia stihnúť do 31. augusta 2020.

Východisková situácia

Európska komisia v júni 2017 prezentovala svoj návrh Smernice vo veci povinnej automatickej výmeny informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu. Návrh tejto Smernice zavádza sprostredkovateľom povinnosť odkryť možné opatrenia s agresívnym daňovým plánovaním a následnú výmenu týchto informácií medzi správcami daní.

Po mnohých diskusiách v rámci pracovných skupín Rady, bola v marci 2018 dosiahnutá politická dohoda na revidovanom texte. ECOFIN Smernicu formálne prijal 25. mája 2018. V Úradnom vestníku bola publikovaná 5. júna 2018 a platnosť nadobudne 25. júna 2018 (dvadsiaty deň nasledujúci po jej zverejnení v Úradnom vestníku).

Podľa konečného textu sú sprostredkovatelia povinní oznámiť správcom daní kvalifikujúce sa cezhraničné opatrenia do tridsiatich dní od ich implementácie. V prípade absencie sprostredkovateľa (napr. táto povinnosť nie je vymáhateľná voči sprostredkovateľovi z dôvodu jeho povinnosti zachovávať mlčanlivosť, sprostredkovateľ je usadený mimo EÚ, alebo opatrenie bolo navrhnuté interne), oznamovacia povinnosť prechádza na daňovníka – definovaného ako akákoľvek osoba, ktorá využíva cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu za účelom potenciálnej daňovej optimalizácie.

Kvalifikujúce sa opatrenia musia byť oznámené do 30 dní počnúc:

  1. nasledujúcim dňom po dni, keď bolo cezhraničné opatrenie podliehajúce vykazovaniu dostupné na implementáciu, alebo

  2. nasledujúcim dňom po dni, keď bolo cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu pripravené na implementáciu, alebo

  3. keď bol uskutočnený prvý krok na implementáciu cezhraničného opatrenia podliehajúceho oznamovaniu,

    a to podľa toho čo nastane skôr.

    V prípade, že bola oznamovacia povinnosť prenesená na daňovníka, časový rámec na podanie oznámenia zostáva rovnaký.

    Smernica ponecháva členským štátom právo na určenie pokút pri porušení pravidiel týkajúcich sa povinnosti zverejňovania daných opatrení - s jedinou požiadavkou, aby boli akékoľvek pokuty efektívne, primerané a odrádzajúce.

Prijatie

Členské štáty sú povinné prijať a zverejniť zákony, predpisy a administratívne opatrenia nevyhnutné pre implementáciu Smernice najneskôr do 31. decembra 2019. Nová právna úprava nadobudne účinnosť 1. júla 2020.

Navyše, členské štáty musia podniknúť nevyhnutné kroky potrebné na vyžadovanie zverejňovania informácií o cezhraničných opatreniach sprostredkovateľmi a relevantnými daňovníkmi, pri ktorých sa prvý krok implementácie uskutočnil medzi dátumom vstupu Smernice do platnosti (25. jún 2018) a dátumom účinnosti DAC 6 (1. júl 2020). Informácie o týchto opatreniach podliehajúcich oznamovaniu budú musieť byť zverejnené do 31. augusta 2020.

Zverejnené informácie sa budú automaticky vymieňať medzi kompetentnými správcami dane každého členského štátu prostredníctvom centrálneho depozitára administratívnej spolupráce každý štvrťrok. Depozitár bude zriadený Komisiou do konca roka 2019. Automatická výmena informácií bude vykonávaná do jedného mesiaca od konca štvrťroka, v ktorom boli informácie podané. Prvé informácie budú vymenené do 31. októbra 2020.

*Aktualizované 5. júna 2018

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign