Zo sveta
25. 3. 2019

Ministri financií EÚ prijali ďalší krok k novým pravidlám DPH v oblasti elektronického obchodu

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) dospela 12. marca 2019 k dohode o všeobecnom prístupe k návrhom vykonávacích pravidiel týkajúcich sa DPH v oblasti elektronického obchodu. Vďaka týmto pravidlám sa má zabezpečiť bezproblémové zavedenie nových opatrení týkajúcich sa DPH pri elektronickom obchodovaní podľa smernice Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktoré nadobudnú účinnosť v januári 2021.

Elvíra Ungerová

Výber DPH pri predaji prostredníctvom online platforiem

Pravidlá zavedené smernicou Rady (EÚ) 2017/2455 určujú, že ak zdaniteľná osoba uľahčuje predaj tovaru dovezeného z tretích štátov zákazníkom v EÚ v zásielkach s hodnotou nepresahujúcou 150 eur pomocou použitia elektronických rozhraní (trhoviská, platformy, portály alebo iné podobné prostriedky), z hľadiska DPH koná ako predajca. To znamená, že z hľadiska DPH sa predpokladá, že tento tovar prijala a dodala samotná zdaniteľná osoba, ktorá umožňuje jeho predaj prostredníctvom online platformy.

Rovnaké pravidlá sa budú uplatňovať aj vtedy, ak spoločnosti so sídlom mimo EÚ využijú online platformy na predaj tovaru z centier spracovania objednávok (tzv. fulfillment centrá) v EÚ, a to bez ohľadu na jeho hodnotu.

Prevádzkovatelia online platforiem by tiež mali uchovávať záznamy o predaji tovaru alebo služieb, ktoré zrealizovali podniky využívajúce ich platformu.

Nové vykonávacie pravidlá podrobnejšie stanovujú, kedy sa online trhoviská považujú za uľahčujúce takéto dodania alebo kedy sa za také nepovažujú. Smerodajné má byť to, či stanovujú podmienky dodaní alebo nie a podstatná má byť aj ich účasť na platbe alebo objednávke a dodávke tovaru.

Vo vykonávacích pravidlách sa tiež podrobne uvádza, aký druh záznamov musia platformy uľahčujúce dodania tovaru alebo poskytnutia služieb zákazníkom v EÚ uchovávať.

Nový systém DPH pre elektronický obchod

Schválené vykonávacie pravidlá majú zabezpečiť aj to, aby bol do roku 2021 pripravený nový systém pravidiel DPH pre podniky, ktoré uskutočňujú predaj tovaru prostredníctvom internetu.

Súčasťou týchto opatrení je okrem iného rozšírenie pôsobnosti tzv. „jednotného kontaktného miesta“. Spoločnosti, ktoré svojim zákazníkom predávajú tovar prostredníctvom elektronických rozhraní, majú získať možnosť plniť si povinnosti súvisiace s DPH v EÚ pomocou jedného internetového portálu dostupného v ich vlastnom jazyku. Bez možnosti využiť toto jednotné kontaktné miesto by sa vo všeobecnosti museli zaregistrovať pre DPH v každom členskom štáte EÚ, do ktorého chcú predávať. 

Ďalšie kroky

Prijatie vykonávacích pravidiel ešte podlieha vydaniu poradného stanoviska Európskeho parlamentu. Európska komisia však naznačila, že členské štáty EÚ môžu vychádzať z dohodnutých pravidiel a začať rozširovať svoje IT systémy.

Nové pravidlá týkajúce sa DPH v oblasti elektronického obchodu sa budú uplatňovať od 1. januára 2021. Členské štáty EÚ musia transponovať nové pravidlá smernice o DPH do vnútroštátnych právnych predpisov do konca roku 2020. Podniky, ktoré by chceli využívať rozšírenú pôsobnosť jednotného kontaktného miesta, by mali mať možnosť začať sa registrovať v členských štátoch EÚ od 1. októbra 2020.

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign