Dane
7. 2. 2019

Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania

Významné zmeny nastali v samotných kritériách pre stanovenie rozsahu dokumentačnej povinnosti daňovníka, ako aj v obsahu jednotlivých typov dokumentácií. Nové Usmernenie sa prvýkrát použije pri predložení dokumentácie transferového oceňovania za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017.

Martin Zima
Petra Bohovičová

Koncom roka 2018 bolo vydané nové Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Usmernenie MF SR 2018“), ktoré nahrádza Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 (ďalej ako „Usmernenie MF SR 2016“).

Obsah úplnej dokumentácie je v zmysle tohto nového Usmernenia do veľkej miery harmonizovaný s obsahom dokumentácie podľa odporúčaní OECD v rámci projektu BEPS 13.

Usmernenie MF SR 2018 sa prvýkrát použije pri predložení dokumentácie transferového oceňovania za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017. Správca dane môže požiadať o predloženie dokumentácie za rok 2018 najskôr 1. apríla 2019, pričom pri predložení dokumentácie do 30. júna 2019 môže daňovník v rámci tohto prechodného obdobia postupovať podľa Usmernenia MF SR 2016 alebo aj už podľa nového Usmernenia MF SR 2018, podľa toho ako sa rozhodne. Pri predložení dokumentácie po 30. júni 2019 už bude musieť postupovať iba podľa Usmernenia MF SR 2018.

Usmernenie MF SR 2018 rozlišuje aj naďalej tri typy dokumentačnej povinnosti v závislosti od jej rozsahu – skrátenú, základnú a úplnú, avšak oproti Usmerneniu MF SR 2016 nastali významné zmeny v samotných kritériách pre stanovenie rozsahu dokumentačnej povinnosti daňovníka, ako aj v obsahu jednotlivých typov dokumentácií. Napríklad skrátená dokumentácia bude vo forme predpísaného tlačiva, ktoré je prílohou k Usmerneniu MF SR 2018. Najzásadnejšou zmenou prešla Všeobecná dokumentácia (tzv. Master File) v dokumentácií úplného rozsahu, ktorá je omnoho komplexnejšia. Jej vypracovanie slovenskými pobočkami zahraničných podnikov bude vzhľadom na typ informácií veľmi náročné bez spolupráce s materskou spoločnosťou. Z týchto dôvodov Vám odporúčame vyčleniť dostatočnú časovú rezervu pre jej vypracovanie.

Nižšie uvádzame niekoľko (okrem mnohých iných) konkrétnych príkladov zmeny dokumentačnej povinnosti daňovníka:

Kritérium / Rok

Druh transakcie

Významnosť / Hodnota transakcie  (EUR)

Usmernenie MF SR

2016

2018

Daňovník s povinnosťou vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS)

cezhraničná

Nevýznamná a zároveň v hodnote

nad 1 000 000

(do 10 000 000)

úplná

základná

Daňovník s obratom od 8 000 000 EUR do 170 000 000 EUR

cezhraničná

nad 10 000 000

základná

úplná

tuzemská

nevýznamná

skrátená

žiadna

Daňovník s obratom od 750 000 EUR do 2 000 000 EUR

cezhraničná

nevýznamná

skrátená

žiadna

Vzhľadom na významné zmeny, ktoré Usmernenie MF SR 2018 prináša, a zároveň skutočnosť, že nimi je ovplyvnený každý daňovník uskutočňujúci transakcie so závislými osobami, odporúčame dôkladné preverenie vplyvov Usmernenia MF SR 2018 v každom individuálnom prípade a zostavenie dokumentácie podľa nových pravidiel čo možno najskôr. Upozorňujeme, že lehota na predloženie dokumentácie sa nezmenila, t.j. 15 dní od vyžiadania a jej predĺženie nie je možné.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať našich odborníkov na oblasť transferového oceňovania Martina ZimuPetru Bohovičovú

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign