Späť na články

Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach („CBAM“) prináša nové povinnosti pre dovozcov vymedzených tovarov

17. mája 2023 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach. Tento mechanizmus („Carbon Border Adjustment Mechanism“ – „CBAM“, označovaný aj ako „uhlíkové clo“) sa vo svojej prechodnej fáze začne uplatňovať už od 1. októbra 2023. Nariadenie sa musí uplatňovať v celom svojom rozsahu v rámci celej EÚ.

CBAM sa bude spočiatku uplatňovať na dovoz tovaru a vstupného materiálu (prekurzorov) v odvetviach s najvyššími emisiami uhlíka: cement, železo a oceľ, hliník, hnojivá, elektrina a vodík.

Prechodné obdobie

CBAM sa bude zavádzať postupne so zámerom umožniť opatrný, predvídateľný a primeraný prechod pre podniky v EÚ aj mimo EÚ, ako aj pre príslušné orgány. Podľa politickej dohody sa CBAM začne uplatňovať vo svojej prechodnej fáze 1. októbra 2023. Počas prechodného obdobia sa bude obmedzovať na ohlasovacie povinnosti, ktorých cieľom je zber údajov.

Správu o CBAM obsahujúcu informácie o tovare dovezenom v príslušnom kalendárnom štvrťroku a emisiách viazaných v dovoze budú dovozcovia alebo nepriami colní zástupcovia musieť podať v lehote jeden mesiac po skončení tohto kalendárneho štvrťroka. Termín na podanie prvej správy o CBAM bude 31. január 2024. Poslednú správu o CBAM, ktorou je správa, ktorá sa má predložiť za posledný štvrťrok roku 2025, bude potrebné podať do 31. januára 2026.

Pravidlá a požiadavky na nahlasovanie emisií podľa CBAM sa bližšie určí vo vykonávacom akte, ktorý prijme Európska komisia po konzultácii s výborom CBAM zloženým z odborníkov z členských štátov EÚ.

V tejto fáze sa nebudú uskutočňovať žiadne finančné kompenzácie ani úpravy. Pôjde o pilotné obdobie, ktoré má slúžiť na získavanie poznatkov pre všetky zainteresované strany (dovozcov, výrobcov a zodpovedné orgány) a zhromaždenie užitočných informácií o viazaných emisiách na spresnenie metodiky pre konečný mechanizmus.

Dohoda predpokladá, že po skončení prechodného obdobia budú pre niektoré odvetvia (cement a hnojivá) do oblasti pôsobnosti zahrnuté nepriame emisie, a to na základe metodiky, ktorá sa medzičasom vymedzí.

Pred nadobudnutím účinnosti konečného systému sa uskutoční revízia fungovania CBAM počas jeho prechodnej fázy. Zároveň sa preskúma rozsah pôsobnosti tohto mechanizmu s cieľom posúdiť uskutočniteľnosť zahrnutia ďalších druhov tovaru a mal by sa stanoviť harmonogram pre ich postupné začlenenie do systému.

Konečný systém

CBAM sa začne uplatňovať v plnej miere od 1. januára 2026. Colné orgány by nemali povoliť dovoz tovaru inou osobou než schváleným deklarantom CBAM. Schválení deklaranti CBAM budú musieť každoročne deklarovať množstvo tovaru dovezeného do EÚ a emisie skleníkových plynov viazané v dovoze do EÚ. Následne odovzdajú zodpovedajúci počet certifikátov CBAM. Prvé vyhlásenie CBAM za kalendárny rok 2026 by sa malo predložiť do 31. mája 2027.

Cena certifikátov sa vypočíta za každý kalendárny týždeň ako priemer záverečných cien kvót EU ETS na aukčnej platforme v EUR/ t emitovaného CO2, v súlade s postupmi stanovenými v osobitnom nariadení. Pre tie kalendárne týždne, v ktorých nie sú plánované aukcie na aukčnej platforme, bude cenou certifikátov CBAM priemer záverečných cien kvót EU ETS z posledného týždňa, v ktorom sa konali aukcie na aukčnej platforme.

Postupné rušenie bezodplatného prideľovania kvót v rámci EU ETS sa uskutoční súbežne s postupným zavádzaním CBAM v období rokov 2026 – 2034.

Pokuty

Ukladanie pokút za porušenie tohto nariadenia bude prináležať členským štátom EÚ, ktoré by mali zabezpečiť, aby sa takéto pokuty presadzovali.

Konkrétne by pokuta za neodovzdanie certifikátov CBAM schváleným deklarantom CBAM mala byť totožná s pokutou za prekročenie emisií stanovenou v európskej smernici o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov a zvýšená v súlade s ustanoveniami tejto smernice, podľa pravidiel platných v roku dovozu tovaru. Takáto pokuta sa uplatní za každý certifikát CBAM, ktorý schválený deklarant CBAM neodovzdal.

Ak však tovar do EÚ uviedla iná osoba ako schválený deklarant CBAM bez toho, aby splnila povinnosti podľa tohto nariadenia, pokuty by mali byť vyššie, aby boli účinné, primerané a odrádzajúce. Príslušné orgány by pri jej určení mali vziať do úvahy najmä trvanie, závažnosť rozsahu, úmyselný charakter a opakovanie takéhoto porušenia a úrovne spolupráce danej osoby s príslušným orgánom. Podľa nariadenia má ísť o trojnásobok až päťnásobok vyššie uvedenej pokuty. Táto pokuta bude uplatniteľná v roku uvedenia tovaru na colné územie EÚ za každý certifikát CBAM, ktorý táto osoba neodovzdala.

Účinnú, primeranú a odradzujúcu pokutu príslušné orgány uložia dovozcovi alebo nepriamemu colnému zástupcovi aj počas prechodného obdobia, a to v prípade nesplnenia ohlasovacej povinnosti alebo ak je správa o CBAM neúplná alebo nesprávna a neboli prijaté opatrenia na jej opravu.

Ukladaním pokút podľa tohto nariadenia nie sú dotknuté pokuty, ktoré možno uložiť podľa práva EÚ alebo vnútroštátneho práva za porušenie iných príslušných povinností, najmä tých, ktoré sa týkajú colných predpisov.

Ďalší postup

V nasledujúcich mesiacoch sa tiež očakáva prijatie delegovaných a vykonávacích aktov podľa tohto nariadenia.

Vzhľadom ma blížiaci sa začiatok uplatňovania prechodnej fázy nového mechanizmu je dôležité, aby sa podniky pôsobiace v dotknutých sektoroch s novými pravidlami včas oboznámili a pripravili sa na nadchádzajúce zmeny.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok