Právne prípady
19. 11. 2017

Lízingové zmluvy a DPH - ide o dodanie tovaru alebo dodanie služby?

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal 4. októbra 2017 rozsudok vo veci C 164/16 „Mercedes Benz Financial Services UK Ltd.“ Týka sa rozlišovacích kritérií na určenie, či sa má lízing automobilov z hľadiska DPH považovať za dodanie tovaru alebo dodanie služby. Skutočnosť, že zmluva obsahuje opciu kúpy predmetu nájmu, sama o sebe podľa SD EÚ nestačí na to, aby sa lízingový produkt považoval za dodanie služby.

Elvíra Ungerová

Spoločnosť Mercedes‑Benz Financial Services UK ponúka tri typy lízingových produktov.  Prenájom na základe prvého  typu zmluvy, ktorá vylučuje akýkoľvek prevod vlastníckeho práva k prenajímanému automobilu, spoločnosť posudzuje ako dodanie služby. Druhý typ zmluvy obsahuje ustanovenia o prevode vlastníckeho práva, pričom za normálnych okolností vlastníctvo k predmetu nájmu prechádza na nájomcu automaticky pri skončení nájmu. Tento lízingový produkt spoločnosť posudzuje ako dodanie tovaru.

Predmetom sporu sa stal tretí typ zmluvy, ktorá umožňuje zákazníkom odložiť rozhodnutie medzi nájmom a kúpou na neskorší dátum po odovzdaní vozidla.

Predmet sporu – lízingová zmluva s opciou kúpy

SD EÚ posudzoval, či sa na lízingovú zmluvu s opciou kúpy uplatňuje článok 14 (1) písm. b) Smernice o DPH, podľa ktorého sa za dodanie tovaru považuje skutočné odovzdanie tovaru na základe zmluvy o nájme tovaru na určité obdobie alebo na základe zmluvy o predaji tovaru s odloženou platbou, ktorá stanovuje, že za normálnych okolností sa vlastníctvo nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky.

Podľa SD EÚ sa vyššie uvedený článok smernice o DPH uplatňuje, ak:

  • zmluva o prenájme automobilu obsahuje ustanovenie, ktoré sa výslovne týka prevodu vlastníctva k tomuto tovaru prenajímateľom na nájomcu

  • z predmetných ustanovení zmluvy objektívne vyplýva, že vlastníctvo k tovaru má prejsť na nájomcu automaticky, ak plnenie zmluvy bude mať normálny priebeh až do konca jej trvania.

Pri zmluve zahŕňajúcej opciu kúpy tovaru, ktorý je predmetom leasingu, možno považovať prvú podmienku za splnenú.

Pri takomto type zmluvy, ktorá okrem nadobudnutia tovaru obsahuje aj možnosť voľby tovar vrátiť prenajímateľovi alebo predĺženie nájmu, nie je podľa SD EÚ druhá podmienka splnená. Na takýto typ prenájmu s opciou kúpy sa má vo všeobecnosti nahliadať ako na dodanie služby.

SD EÚ však zároveň upozornil na výnimky z takéhoto posúdenia, resp. podmienok, za ktorých by sa odovzdanie automobilu nájomcovi na základe lízingovej zmluvy s opciou kúpy považovalo za dodanie tovaru. Ide o nasledovné podmienky:

  • súčet zmluvných splátok zodpovedá trhovej hodnote tovaru vrátane nákladov financovania a 

  • uplatnenie opcie nie je podmienené úhradou značnej dodatočnej sumy.

Inými slovami, odovzdanie automobilu na základe takej nájomnej zmluvy, v zmysle ktorej by uplatnenie opcie kúpy predstavovalo v skutočnosti jedinú ekonomicky racionálnu voľbu, ktorú by nájomca mohol urobiť (vzhľadom na finančné podmienky zmluvy), sa má považovať za dodanie tovaru. Nájomná zmluva za uvedených podmienok nemá z hľadiska DPH charakter poskytovania služby.

V zmysle príslušných ustanovení slovenského zákona o DPH sa odovzdanie tovaru, pri ktorom je dohodnutá medzi prenajímateľom a nájomcom povinnosť predať a kúpiť predmet nájmu najneskôr pri zaplatení poslednej splátky, sa považuje za dodanie tovaru. Ak je medzi zmluvnými stranami dohodnuté právo kúpy predmetu nájmu, podľa súčasného výkladu sa takéto plnenie považuje za dodanie služby. Pri posudzovaní DPH implikácií konkrétnych lízingových zmlúv je potrebné zvážiť prípadné dôsledky ďalších podmienok stanovených v uvedenom rozsudku SD EÚ.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign