Dane
3. 6. 2020

Lex Corona a oneskorená DPH registrácia

Finančné riaditeľstvo SR vydalo Usmernenie k registrácii podľa zákona o DPH v období pandémie, v ktorom okrem iného upozornilo na niektoré povinnosti, ktorých sa zákon Lex Corona nedotýka. Pripravili sme ich stručný prehľad.

Zuzana Šidlová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Zmeškanie lehoty na podanie žiadosti o DPH registráciu, podania oznámenia o „automatickej“ DPH registrácii a predloženia dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť, prípadne oznámenia o zmene typu DPH registrácie, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak bude táto žiadosť/oznámenie a doklady podané najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Odpustenie zmeškania týchto lehôt však neovplyvní napríklad nasledujúce povinnosti:

  • „Obratová“ DPH registrácia a DPH registrácia zahraničnej osoby

Zdaniteľná osoba bude povinná vysporiadať DPH povinnosť za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH, teda podať mimoriadne DPH priznanie do 60 dní od podania žiadosti o registráciu a rovnako zaplatiť súvisiacu DPH na výstupe.

  • „Automatická“ DPH registrácia

Ak by ku skutočnosti, na základe ktorej sa zdaniteľná osoba stane platiteľom DPH zo zákona (nadobudnutie podniku alebo časti podniku, právne nástupníctvo platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie, a dodanie stavby, jej časti, alebo stavebného pozemku alebo prijatie platby na takéto dodanie, ak sa z dodania má dosiahnuť zákonom stanovený obrat), došlo v období pandémie, stane sa zdaniteľná osoba platiteľom DPH zo zákona ku dňu, keď táto skutočnosť nastala, to znamená, že tento okamih nie je možné posunúť.

Takáto zdaniteľná osoba bude v prípade oneskorenej DPH registrácie povinná podať za každé zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac) samostatné DPH priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, a to počnúc zdaňovacím obdobím, od ktorého sa stala platiteľom zo zákona, teda aj za obdobia počas pandémie.

  • Zmena typu DPH registrácie – tuzemská a zahraničná osoba

Podobne ako pri „automatickej“ DPH registrácii, ani v prípade zmeny typu DPH registrácie nebude mať nepodanie oznámenia vplyv na samotnú skutočnosť, že k zmene typu registrácie došlo (ako ani na súvisiace povinnosti).

  • DPH registrácia pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ a pri poskytnutí/dodaní služby do/z iného členského štátu EÚ (§ 7 a § 7a zákona o DPH)

Nesplnenie, resp. oneskorené splnenie registračnej povinnosti nezbavuje povinnosti platiť DPH z nadobudnutia tovaru/prijatia služby a podať DPH priznanie.

Zároveň, ak tovar/služba z iného členského štátu nebudú objednané pod slovenským IČ DPH, uplatnia zrejme dodávatelia z iných členských štátov DPH splatnú v týchto štátoch, čím by mohlo dôjsť k dvojitému zdaneniu.

Celé znenie usmernenia možno nájsť na nasledujúcom linku:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2020.05.11_2DPH2020MU.pdf

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašim DPH povinnostiam nás neváhajte kontaktovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign