V skratke
6. 2. 2020

Lehoty pre plnenie povinností v súvislosti s účtovnou závierkou a výročnou správou

Prinášame vám prehľad lehôt na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.

Andrea Šikulová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Uvádzame prehľad stavu k 1. januáru 2020. Aktualizujeme naše Aktuality č. 2017/03. Aktualizáciu si vyžiadala novela zákona o účtovníctve zákonom č. 363/2019 Z. z. z 15. októbra 2019, ktorou sa od 1. januára 2020 menia kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a zaviedla sa povinnosť overenia súladu výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS v znení prijatom EÚ s účtovnou závierkou audítorom. K tejto novele pozri naše Aktuality z decembra 2019

Okrem toho sme doplnili aj povinnosti jednoduchej spoločnosti na akcie a organizačnej zložky.

Prehľad sa týka len tých obchodných spoločností (akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť), ktoré sú podnikateľmi; nezohľadňuje špecifické požiadavky a predpisy platné pre iné účtovné jednotky, napríklad banky, poisťovne, štátne podniky, družstvá a pod., ani iné špecifické predpisy napríklad zákon o cenných papieroch a pod.

Povinnosti týkajúce sa jednoduchej spoločnosti na akcie sú v podstate podobné ako pri akciovej spoločnosti, čo vyplýva z ustanovení § 220h ods. 3 Obchodného zákonníka: Ak sa v tomto diele neustanovuje inak, použijú sa na jednoduchú spoločnosť na akcie primerane ustanovenia piateho dielu tejto časti zákona o akciovej spoločnosti.

Lehoty nájdete v našich aktualitách

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign