V skratke
6. 12. 2019

Hlavné zmeny v zákone o účtovníctve

Prinášame vám prehľad hlavných zmien v zákone o účtovníctve, ktoré Národná rada SR prijala v októbri 2019. Niektoré úpravy nadobúdajú účinnosť už 31. decembra 2019.

Andrea Šikulová

Novela zákona o účtovníctve, ktorú Národná rada SR prijala 15. októbra 2019, prináša tieto najvýznamnejšie zmeny:

 • Zmeny vo výročnej správe pre niektoré účtovné jednotky
 • Zvyšujú sa veľkostné kritériá pre audit riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky
 • Povinnosť auditu výkazu vybraných údajov z individuálnej štatutárnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou.

Niektoré úpravy nadobúdajú účinnosť už 31. decembra 2019, niektoré 1. januára 2020.

Detailne spracované úpravy nájdete na tomto odkaze.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Národná rada SR schválila 22. októbra 2019 novelu Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve. Podľa dôvodovej správy k týmto zmenám, účelom týchto zmien je najmä:

 •  zlepšenie fungovania obchodného registra, najmä
  • zmenou zoznamu povinne zapisovaných subjektov do obchodného registra,
  • vylúčením listinných návrhov na zápis údajov do obchodného registra
   a zavedení výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov,
  • výmazom tých zapísaných subjektov, ktoré dlhodobo neplnia svoje zákonné povinnosti vo vzťahu k obchodnému registru a iným orgánom štátnej moci (tzv. neaktívne, resp. mŕtve spoločnosti; spoločnosti, ktoré doposiaľ nemajú vykonanú premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania na menu euro; spoločnosti porušujúce povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond; spoločnosti v omeškaní s plnením povinnosti uložiť účtovnú závierku do zbierky listín, resp. registra účtovných závierok; a pod.), ide o „čistenie“ obchodného registra,
  • vylúčením možnosti dobrovoľného zápisu fyzickej osoby – podnikateľa
    do obchodného registra,
  • aktualizáciou zapísaných údajov o podnikoch zahraničných právnických osôb
   a organizačných zložkách zahraničných právnických osôb v obchodnom registri,
 •  zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev.

Niektoré zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, niektoré až 1. októbra 2020.

Detailne spracované úpravy nájdete na tomto odkaze

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign