Zo sveta
14. 12. 2018

Koniec roka priniesol uverejnenie niekoľkých legislatívnych aktov EÚ v oblasti DPH

Predchádzajúce mesiace priniesli viaceré významné zmeny v oblasti DPH na úrovni EÚ, okrem iného opatrenia na zlepšenie súčasného systému DPH – tzv. „quick fixes“, možnosť členských štátov EÚ uplatniť zníženú sadzbu DPH na elektronické publikácie, dosiahnutie dohody o možnosti plošného uplatnenia prenesenia daňovej povinnosti, ako aj predĺženie voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.

Elvíra Ungerová

Rýchle riešenia – „quick fixes“

7. decembra 2018 bola v Úradnom vestníku EÚ uverejnená novela smernice o DPH a súvisiacich nariadení Rady, ktoré prinášajú krátkodobé opatrenia na harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v oblasti DPH, až pokým sa neimplementuje tzv. konečný režim DPH. Tieto tzv. „rýchle riešenia“ („quick fixes“) zahŕňajú nasledovné oblasti:

  • call-off stock: zjednodušenie a harmonizácia pravidiel týkajúcich sa úpravy call-off stock, keď v čase premiestnenia tovaru do iného členského štátu EÚ dodávateľ už pozná totožnosť osoby nadobúdajúcej tovar, ktorej sa tovar dodá neskôr a až po ukončení prepravy tovaru v členskom štáte určenia,

  • identifikačné číslo pre DPH: identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa sa má stať hmotnoprávnou podmienkou na to, aby bolo dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ oslobodené od DPH,

  • reťazové transakcie: zjednodušenie a harmonizácia pravidiel zdaňovania reťazových obchodov v záujme zvýšenia právnej istoty a

  • preukazovanie prepravy tovaru do iného členského štátu EÚ: zjednodušenie a harmonizácia pravidiel dokazovania prepravy tovaru do iného členského štátu EÚ na účely uplatňovania oslobodenia od DPH.

Nová úprava sa má v členských štátoch EÚ začať uplatňovať od 1. januára 2020.

Možnosť uplatnenia zníženej sadzby DPH na elektronické publikácie

14. novembra 2018 bola v Úradnom vestníku EÚ uverejnená novela smernice o DPH, ktorá umožnila členským štátom EÚ, ktoré si to želajú, uplatňovať znížené sadzby DPH aj na elektronické publikácie. Superznížené a nulové sadzby povoľuje len pre tie členské štáty EÚ, ktoré ich v už v súčasnosti uplatňujú na publikácie na fyzických nosičoch.

Nové pravidlá sa majú uplatňovať len dočasne, a to do zavedenia nového, „konečného“ systému DPH. V rámci návrhu nového systému DPH by sa členským štátom EÚ mala poskytnúť pri stanovovaní sadzieb DPH väčšia flexibilita ako v súčasnosti.

Predĺženie voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej reakcie

12. novembra 2018 bola v Úradnom vestníku EÚ uverejnená smernica, ktorou sa mení smernica o DPH,  s cieľom predĺžiť členským štátom EÚ:

  • možnosť, aby uplatňovali mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na boj proti existujúcim podvodom pri dodaniach tovaru a poskytnutí služieb uvedených v článku 199a ods. 1 smernice o DPH,

  • možnosť používať tzv. mechanizmus rýchlej reakcie, ktorého účelom je umožnenie členským štátom rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na podvody v oblasti DPH.

Platnosť opatrení uvedených v článkoch 199a a 199b smernice o DPH bola predĺžená do 30. júna 2022, t. j. do dátumu, kedy by mal nadobudnúť účinnosť konečný režim pre dodania tovaru medzi podnikmi v rámci EÚ.

Dočasné všeobecné prenesenie daňovej povinnosti

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) 2. októbra 2018 dospela k dohode o všeobecnom prístupe k návrhu možnosti plošného uplatnenia prenesenia daňovej povinnosti.

Navrhovaná smernica má umožniť členským štátom EÚ, ktoré sú najvážnejšie postihnuté podvodmi v oblasti DPH, aby dočasne uplatňovali všeobecné prenesenie daňovej povinnosti (t. j. prenesenie povinnosti platiť daň z dodávateľa na zákazníka). Túto možnosť budú môcť dotknuté členské štáty uplatniť len do 30. júna 2022 (kým sa nezavedie tzv. konečný systém DPH),  a za veľmi prísnych technických podmienok. Európsky parlament k návrhu smernice zaujal 11. decembra 2018 súhlasné stanovisko. Očakáva sa jej prijatie bez ďalšej diskusie. 

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign