Dane
16. 10. 2019

Hlavné zmeny v zdaňovaní zamestnancov

V minulom vydaní našich daňových a právnych aktualít sme vás už informovali o najdôležitejších zmenách, ktoré od budúceho roka prinesú schválené novely zákona o dani z príjmov spoločnostiam a podnikateľom. V tomto vydaní sa budeme venovať hlavne novým oslobodeniam na vybrané druhy príjmov zo zamestnania a tiež niektorým zjednodušeniam v povinnostiach zamestnávateľov, ktoré tieto novely prinášajú. Všetky spomínané novely zákona o dani z príjmov už vyšli v Zbierke zákonov.

Ivana Soboličová
Katarína Laciková

1. Nové oslobodenia zamestnaneckých príjmov

  • Príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa na lekársku preventívnu prehliadku – cieľom tohto oslobodenia je podporiť účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych vyšetreniach, ktoré sú nad rámec prehliadok vyplývajúcich zo zákona.
  • Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur - oslobodenie sa môže uplatniť na akékoľvek nepeňažné plnenie, ktoré nie je daňovým výdavkom na strane zamestnávateľa. Môže ísť napríklad o zabezpečenie parkovacieho miesta, teambuildingové akcie, či firemné večierky. Oslobodenie sa uplatní do výšky 500 eur za jedno zdaňovacie obdobie, sumárne od všetkých zamestnávateľov. Účinnosť tohto ustanovenia je stanovená až na 1. januára 2022.
  • Suma vynaložená na vzdelávanie zamestnanca – novela zákona upravuje oslobodenie na vzdelávanie zamestnanca. Ak ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na niektorej z vysokých škôl, pre uplatnenie oslobodenia musí byť splnená podmienka trvania pracovnoprávneho vzťahu u zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov. Ako doposiaľ, vzdelávanie musí súvisieť s podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa.
  • Doprava zamestnanca na miesto výkonu práce a späť –novela zjednodušuje doterajšie ustanovenie. Výška oslobodenia je stanovená na 60 eur mesačne na zamestnanca. Ak plnenie prepočítané na jedno miesto v motorovom vozidle presiahne 60 eur, zdaní sa rozdiel nad túto sumu. Novela zákona tak reaguje na znevýhodnenie zamestnancov, ktorí v súčasnosti musia znášať náklady aj za neobsadené miesta vo vozidle. Účinnosť tohto ustanovenia je až od 1. januára 2021.
  • Ubytovanie zamestnanca –oslobodený príjem od zamestnávateľa vyrábajúceho vo viaczmennej prevádzke sa zvyšuje zo súčasných 60 eur na 100 eur mesačne na zamestnanca.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

2. Zjednodušenia v povinnostiach zamestnávateľa

  • Novelizovaný zákon umožňuje na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom vystavenie a doručovanie dokladov elektronicky, napr. pre účely ročného zúčtovania dane, vystavenia potvrdení a pod. Upravuje tiež, akým spôsobom majú byť elektronicky doručované doklady podpísané zamestnávateľom a ako ich doručenie musí byť zabezpečené a potvrdené.
  • Výrazné zjednodušenie prinesie zrušenie povinnosti každoročného podpisovania vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu. Novela umožňuje zamestnancovi podať toto vyhlásenie jednorazovo, pri nástupe do zamestnania, a ďalej len v prípade zmeny.
  • Spresňuje sa dátum na odvedenie preddavkov u ekonomického zamestnávateľa (za pridelených zamestnancov).
  • Zjednodušením je aj jednotné zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta pre všetky daňové výpočty.

3. Ostatné zmeny v zdaňovaní fyzických osôb

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia sa uplatní už len za podmienky, že uplynul jeden rok aj od ich prijatia na regulovaný trh. Zamedzuje sa tak špekulatívnym prijatiam na regulovaný trh krátko pred predajom.

Okrem vyššie spomínaných zmien prinášajú novely zmeny aj v ďalších oblastiach zdaňovania fyzických osôb. O významnejších z nich sme informovali už v našom predošlom čísle - napr. o znížení sadzby dane pre menších podnikateľov, zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a zvýšení limitu na platenie preddavkov.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn