Späť na články

Finančné riaditeľstvo pripravilo materiál k preukazovaniu konečného príjemcu príjmu

Finančné riaditeľstvo v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Slovenskou komorou daňových poradcov vypracovalo dlhoočakávaný pomocný materiál k preukazovaniu konečného príjemcu príjmu.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) obsahuje pojem „konečný príjemca príjmu“ s účinnosťou od 1.1.2018. Taktiež obsahuje aj postup v prípade, ak platiteľ dane nevie tohto konečného príjemcu príjmov preukázať, čo v konečnom dôsledku vedie k uplatneniu zvýšenej sadzby dane. ZDP ani iný právny predpis však doteraz neobsahovali spôsob, formu a ani rozsah, akým by mala byť táto skutočnosť dokázaná v praxi. To sa však od konca augusta 2023 zmenilo a Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k spôsobu preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu.

V tejto informácii môžete nájsť:

  • Vplyv významnosti rizík a rozsah rizikovosti na jednotlivé transakcie
  • Indikátory rizikovosti prípadov
  • Rozčlenenie prípadov podľa rizikovosti do troch kategórií (spolu so stručnou charakteristikou a krátkym príkladom)
  • Spôsob, formu, rozsah a periodicitu preukazovania konečného príjemcu príjmu pre jednotlivé kategórie prípadov
  • Vzor čestného vyhlásenia a vzor dotazníka uplatniteľné pre určité kategórie prípadov
  • Príklady ďalších dokumentov a dokladov preukazujúcich konečného príjemcu príjmu

Táto informácia je síce vydaná vo forme odporúčania a na účely ZDP nie je právne záväzná, avšak rozhodne predstavuje významný posun pri preukazovaní konečného príjemcu príjmu a uplatňovaní príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Úplné znenie informácie je zverejnené na portáli finančnej správy.

Ak by ste mali otázky k uvedenej problematike, sme Vám radi k dispozícii.

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať