Späť na články

Európske smernice prinášajú novú dorovnávaciu daň na Slovensku

Európska únia sa už dlhodobo snaží vyriešiť zdaňovanie veľkých nadnárodných firiem, ktoré využívajú daňové režimy krajín s nízkou sadzbou dane. Členské štáty vrátane Slovenska zavádzajú novú dorovnávaciu daň, ktorá zabezpečí, aby si korporácie plnili svoju daňovú povinnosť v krajinách svojich dcérskych spoločností, v ktorých vzniká zisk. Zavedenie tejto dane v slovenskej legislatíve prinesie nové oznamovacie povinnosti.

V rámci série našich článkov vás pravidelne informujeme o aktuálnom vývoji globálnej minimálnej dane. Dňa 3. augusta 2023 Ministerstvo financií SR zverejnilo návrh zákona, ktorým sa na Slovensku plánuje zaviesť tzv. dorovnávacia daň, ktorá vychádza z iniciatívy OECD BEPS 2.0 prevzatej do smernice EÚ k minimálnej globálnej dani. Slovenská republika ako členský štát EÚ musí túto smernicu implementovať do lokálnej legislatívy do konca tohto roka. Z návrhu zákona nie je jasné, či sa dorovnávacia daň bude uplatňovať už za zdaňovacie obdobie roka 2023, hoci smernica jasne stanovuje, že sa má týkať zdaňovacích období začínajúcich 31.12.2023 a neskôr.

Na koho sa vzťahuje minimálna úroveň zdanenia

Dorovnávacia daň sa bude týkať tých spoločností, ktoré spadajú pod materskú spoločnosť s konsolidovanými výnosmi najmenej 750 miliónov eur v dvoch účtovných obdobiach z posledných štyroch účtovných období. Pre určenie výnosov sa bude postupovať pravdepodobne v zhode s určením konsolidovaných výnosov pre účely Country by Country Reportingu (CbCR). V rámci návrhu OECD sa vyžaduje, aby aspoň jedna spoločnosť v skupine mala rezidenciu v inej krajine ako je krajina rezidencie materskej spoločnosti, avšak v rámci EÚ sa smernica vzťahuje aj na čisto lokálne skupiny spoločností.

Pri určení dorovnávacej dane sa bude vychádzať z celkovej efektívnej sadzby dane skupiny, pričom sa porovná na globálnu minimálnu efektívnu daň vo výške 15%. Pokiaľ efektívna daň skupiny nedosiahne túto hranicu, rozdiel medzi globálnou minimálnou efektívnou daňou a skutočnou efektívnou daňou skupiny bude potrebné dorovnať prostredníctvom úhrady dorovnávacej dane. Alokácia dorovnávacej dane medzi jednotlivé spoločnosti skupiny bude vychádzať z pomeru upraveného zisku danej spoločnosti k celkovému zisku skupiny.

Výnimky z uplatnenia nových pravidiel

Vylúčené subjekty sú napríklad niektoré štátne podniky so 100% účasťou štátu, neziskové organizácie, penzijné fondy alebo niektoré investičné fondy, tieto dorovnávaciu daň platiť nebudú musieť. Avšak aj v ich prípade sa ich výnosy budú započítavať do konsolidovaných výnosov skupiny za účelom určenia, či daná skupina podlieha ustanoveniam o dorovnávacej dani alebo nie.

Pribudnú nové oznamovacie povinnosti

V súvislosti s dorovnávacou daňou bude potrebné podávať oznámenia, ktoré budú obsahovať informácie určené na správne stanovenie dorovnávacej dane. Dané oznámenia bude môcť podať jedna zo zvolených spoločností na Slovensku namiesto každej spoločnosti individuálne, respektíve materská spoločnosť v zahraničí, pokiaľ bude mať Slovenská republika dohodu o výmene informácií k dorovnávacej dani s krajinou rezidencie materskej spoločnosti. Lehota na podanie tohto oznámenia bude pravdepodobne 13 mesiacov od konca príslušného zdaňovacieho obdobia (podľa smernice 15 mesiacov). Zároveň návrh zákona obsahuje aj povinnosť podávať daňové priznanie, ktoré budú podávať spoločnosti v skupine už jednotlivo, taktiež do 13 mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia.

Návrh zákona obsahuje rôzne úpravy výnosov vstupujúcich do kalkulácie celkových konsolidovaných výnosov pre účely dorovnávacej dane, ako aj úpravy daňovej povinnosti na výpočet efektívnej sadzby dane a ďalšie ustanovenia.

Naši kolegovia z globálnej siete KPMG pravidelne monitorujú celosvetový vývoj týchto legislatívnych zmien, ktorý môžete nájsť na tomto linku BEPS 2.0: state of play (kpmg.com).

Legislatívny proces sledujeme a o finálnej verzii zákona Vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať