Dane
25. 9. 2019

Dôsledky Brexitu bez dohody z hľadiska ciel, DPH a spotrebných daní

V prípade, že Spojené kráľovstvo neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o ďalšie predĺženie členstva v EÚ, ktoré musí Európska rada schváliť jednomyseľne, nastane 31.októbra 2019 odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody. V takom prípade sa 1. novembra 2019 stane Spojené kráľovstvo treťou krajinou bez akýchkoľvek prechodných opatrení.

Elvíra Ungerová

Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody sa spája najmä s nasledovnými dôsledkami z hľadiska colných predpisov, DPH a spotrebných daní:

Colná oblasť

 • Tovar, ktorý bude prepravený na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo má byť prepravený z tohto územia do Spojeného kráľovstva, bude podliehať colnému dohľadu a môže podliehať colným kontrolám. To znamená, že (okrem iného):

  • vznikne povinnosť podávať colné vyhlásenia a uplatňovať ďalšie colné formality,
  • colné orgány môžu požadovať záruky na prípadné alebo existujúce colné dlhy,
  • subjekty, ktoré plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať o pridelenie čísla EORI.
 • Na tovar vstupujúci do EÚ zo Spojeného kráľovstva sa budú uplatňovať príslušné clá.

 • Na niektoré tovary, ktoré vstupujú do EÚ zo Spojeného kráľovstva, sa môžu vzťahovať aj zákazy alebo obmedzenia, čo znamená, že sa môžu vyžadovať dovozné alebo vývozné licencie.

 • V EÚ („EÚ 27“) už nebudú platiť okrem iného:

  • číslo EORI pridelené colným orgánom Spojeného kráľovstva,
  • dovozné a vývozné licencie vydané Spojeným kráľovstvom,
  • povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) a iné povolenia na colné zjednodušenia, vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva,
  • povolenia na zjednodušené colné postupy alebo colné režimy, ako je napríklad colné uskladňovanie, vydané Spojeným kráľovstvom.
 • Tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ktorý je začlenený do tovaru vyvážaného z EÚ do tretích krajín, už nebude môcť byť na účely spoločnej obchodnej politiky EÚ kvalifikovaný ako "obsah EÚ". To bude mať vplyv na vývozcov z EÚ pri kumulácii tovaru pochádzajúceho zo Spojeného kráľovstva ako aj na uplatnenie preferenčných sadzieb dohodnutých EÚ s tretími krajinami.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

DPH a spotrebné dane

 • Tovar, ktorý vstúpi na daňové (DPH) územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo bude odoslaný alebo prepravený z daňového (DPH) územia EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru, pričom:

  • pri dovoze sa bude vyberať dovozná DPH,
  • vývoz je od DPH oslobodený.

Táto zmena ovplyvní aj zásielkový predaj zo resp. do Spojeného kráľovstva.

 • Odpadne povinnosť podávať intrastat hlásenie a súhrnný výkaz v súvislosti s prepravou tovaru medzi členskými štátmi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

 • Poskytovatelia telekomunikačných služieb, služieb televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronických služieb nezdaniteľným osobám v EÚ, ktorí sú usadení v treťom štáte a ktorí chcú využívať zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta („MOSS“), sa budú musieť zaregistrovať v rámci MOSS v členskom štáte EÚ. Nebudú už môcť byť registrovaní v Spojenom kráľovstve.

 • Podnikatelia so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorí kupujú tovar a služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ, a ktorí chcú požiadať o vrátenie tejto DPH, to už nebudú môcť urobiť prostredníctvom elektronického portálu v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES.

 • Obdobne podnikatelia usadení v EÚ, ktorí kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH v Spojenom kráľovstve už nebudú môcť podávať žiadosť o vrátenie dane elektronicky v súlade so smernicou Rady 2008/9/ES.

 • Zjednodušenie pri trojstrannom obchode prestane platiť, ak sa ho zúčastňuje subjekt registrovaný pre DPH v Spojenom kráľovstve.

 • Od spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá vykonáva zdaniteľné transakcie v členskom štáte EÚ, môže tento členský štát žiadať, aby určila daňového zástupcu ako osobu povinnú odviesť DPH v súlade so smernicou o DPH. Môže sa vyžadovať zástupca na doručovanie písomností v EÚ.

 • Preprava tovaru, ktorý zo Spojeného kráľovstva vstúpi na územie EÚ podliehajúce spotrebnej dani alebo je odoslaný alebo prepravený do Spojeného kráľovstva z územia EÚ podliehajúceho spotrebnej dani, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani. To okrem iného znamená, že:

  • pri preprave tovaru z EÚ do Spojeného kráľovstva sa nebude uplatňovať systém EMCS na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v pozastavení dane, ale
  • táto preprava sa bude považovať za vývoz, pričom dohľad nad spotrebnou daňou končí v mieste výstupu z EÚ.

Na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva preto bude potrebné vývozné vyhlásenie, ako aj elektronický administratívny dokument (e-AD).

Pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva do EÚ budú musieť byť pred začatím prepravy v rámci systému EMCS splnené colné formality.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn