Späť na články

Dohoda na kompromisnom znení DAC8

Nový rámec zdaňovania krypto-aktív pomôže daňovým úradom v EÚ monitorovať obchodovanie s krypto-aktívami a reportovať informácie o získaných výnosoch z transakcií.

Dňa 16. mája 2023 ECOFIN dospel k dohode návrhu rozšíriť Smernicu rady 2011/16 o administratívnej spolupráci (DAC), aby pokrývala aj výmenu informácií týkajúcich sa krypto-aktív, ako aj daňových záväzných stanovísk pre fyzické osoby (DAC8). Dohodnutý text sa vo veľkej miere zhoduje s pôvodným návrhom Európskej komisie.

Hlavné ustanovenia DAC8 zahŕňajú:

Krypto-aktíva a e-peniaze: rozšírenie EU pravidiel o transparentnosti na krypto-aktíva a e-peniaze. V súlade s návrhom Európskej komisie, DAC8 by sa mala uplatňovať na všetkých poskytovateľov služieb v súvislosti s krypto-aktívami (CASPs), a to bez ohľadu na to, či sú regulovaní nariadením Markets in crypto-assets (MiCA) Regulation alebo nie. Ako prvý krok, CASPs spadajúci pod tieto pravidlá budú povinní zbierať a verifikovať informácie od EÚ klientov v súlade so špecifickými due diligence procedúrami. Následne, určité informácie budú musieť oznamovať kompetentným úradom. Ako tretí krok budú tieto informácie vymieňané medzi prijímajúcimi členskými štátmi s daňovými úradmi členských štátov, kde je oznamovaný užívateľ daňovým rezidentom. Navrhované pravidlá sú vo veľkom rozsahu konzistentné s OECD rámcom pre krypto-aktíva (CARF) a zosúladené s definíciami v MiCA nariadení. V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie k rozdielom medzi CARF a DAC8 si prosím pozrite KPMG Insights piece.

Záväzné stanoviská vydávané majetným fyzickým osobám: rozšírenie automatickej výmeny informácií o cezhraničné záväzné stanoviská tak, aby boli pokryté aj záväzné stanoviská vydávané v prospech fyzických osôb.

Oznamovanie daňových identifikačných čísiel (DIČ): DAC8 zavádza novú požiadavku a posilňuje existujúce požiadavky na získavanie a výmenu informácií o DIČ pri viacerých oznamovacích povinnostiach, ktoré boli zavedené predchádzajúcimi verziami DAC.

Oznamovanie cezhraničných opatrení (DAC6): Zmeny vychádzajú z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (ESD) číslo C-694/20 v súvislosti s povinnosťou sprostredkovateľov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou (8. decembra 2022 ESD rozhodol vo veci C-694/20 týkajúcej sa kompatibility s EÚ právom pri požiadavke, aby sprostredkovatelia, ktorí majú povinnosť mlčanlivosti vyplývajúcu z ich profesie, oznamovali iným sprostredkovateľom ich povinnosť oznámiť cezhraničné opatrenie podľa pravidiel DAC6. ESD sa uzniesol, že táto požiadavka je vo svetle základných slobôd garantovaných Chartou základných slobôd EÚ, špecificky v súvislosti s právom rešpektovať komunikáciu medzi právnikom a jeho alebo jej klientom (Článok 7), neplatná).

Ďalšie zmeny: rozšírenie rozsahu povinnej výmeny informácií medzi členskými štátmi o dividendový príjem prijatý vo vlastnom mene (non-custodian dividend income).

Spoločný systém pokút pri závažných porušeniach povinností, ktorý bol pôvodne navrhovaný Európskou komisiou, a ktorý by sa uplatňoval na existujúce aj navrhované oznamovacie povinnosti, bol z dohodnutého textu vypustený.

Smernica bude formálne prijatá po vydaní nezáväzného stanoviska Európskym Parlamentom. Parlamentná komisia pre ekonomické a monetárne záležitosti (ECON) navrhla niekoľko zmien dohodnutého textu. Navrhované zmeny by mala ECON prijať 30. mája 2023 a hlasovať o Smernici by sa malo na zasadnutí Európskeho Parlamentu dňa 10. júla 2023. Smernica bude následne publikovaná v Zbierke EÚ po jej formálnom schválení Radou.

Okrem ustanovení týkajúcich sa DIČ, členské štáty budú musieť Smernicu transponovať do svojich legislatív do 31. decembra 2025. Nové pravidlá budú účinné od 1. januára 2026 (s určitými výnimkami).

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok