Späť na články

Čo nám prináša CSRD?

Rada Európskej únie schválila dlho očakávanú Smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti.

Nedávno (10. novembra 2022) bola v Európskom parlamente s výraznou väčšinou poslancov schválená už dlho-očakávaná Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti (tzv. „CSRD“ alebo „Corporate Sustainability Reporting Directive“). Rada Európskej únie CSRD schválila 28. novembra 2022. Smernica potom vstúpi do platnosti 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, čím sa oficiálne otvorí nová kapitola pre vykazovanie informácií o udržateľnosti. Členské štáty, vrátane Slovenska, budú mať následne 18 mesiacov na to, aby smernicu premietli do národnej legislatívy.

Hoci aj doteraz existovali pravidlá pre zverejňovanie informácií o udržateľnosti v podobe tzv. NFRD (alebo „Non-Financial Reporting Directive“)[1], vznikali obavy, že zverejňované informácie často neobsahujú tie informácie, ktoré požadujú investormi a iné zainteresované strany, že poskytované informácie nie sú vyvážené, dostatočne spoľahlivé prípadne porovnateľné, a že povinnosť vykazovať sa týka iba malej skupiny podnikov. Nová smernica CSRD tak predovšetkým prináša zjednotenie požiadaviek na vykazovanie o udržateľnosti a zvýšenie kvality poskytovaných informácií ako aj rozšírenie o nové skupiny podnikov, ktoré musia informácie o udržateľnosti vykazovať.

Odpovede na vaše možné najčastejšie otázky nájdete nižšie.

Komu a odkedy je nová smernica určená?

 • 2024 :  subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami (zverejnenia v roku 2025 za účtovné obdobie 2024),
 • 2025:  veľké spoločnosti, kt. spĺňajú 2 z 3 nasledujúcich kritérií (zverejnenia v roku 2026 za účtovné obdobie 2025):
   • obrat > 40 MEUR,                        
   • majetok > 20 MEUR
   • >250 zamestnancov
 • 2026:  malé a stredne veľké spoločnosti, ktoré emitovali cenné papiere  obchodované na burze v EÚ (zverejnenia v roku 2027 za účtovné obdobie 2026),
 • 2028:  spoločnosti z tretích krajín, kt. prekročia 150 MEUR obrat v EÚ (zverejnenia v roku 2029 za účtovné obdobia 2028).

Čo nám nová Smernica prináša?

 • Nové európske štandardy pre vykazovanie udržateľnosti (alebo „ESRS“ alebo „European Sustainabilty Reporting Standards“).

EFRAG („European Financial Reporting Advisory Group“), ktorý bol poverený prípravou návrhov ESRS, dňa 22. novembra 2022 zverejnil návrh 12 štandardov ESRS, ktoré následne  posúdi Európska komisia. Po konzultácií s členskými krajinami a po prípadných úpravách ich prijme ako záväzné vo forme delegovaného aktu. Po období konzultácií potom tento delegovaný akt oficiálne vstúpi do platnosti.

Štandardy zahŕňajú požiadavky na zverejnenia ohľadom riadenia témy udržateľnosti a to napríklad zverejnenia o tom, ako je najvyšší správny orgán zapojený do témy udržateľnosti, ako je o nej informovaný a či sa téma udržateľnosti zohľadňuje pri odmeňovaní riadiacich pracovníkov. Taktiež sa okrem iného budú zverejňovať informácie ohľadom toho, aké prijal podnik postupy náležitej starostlivosti v oblasti udržateľnosti.

ESRS tiež zahŕňajú komplexné posúdenie každého faktora ESG z pohľadu vplyvu na podnikanie - teda ako vplývajú na podnik - ako aj z pohľadu vplyvu podnikania na spoločnosť a životné prostredie – teda ako podnik vplýva na svoje okolie. Tento koncept sa tiež zvykne nazývať  koncept dvojitej významnosti. V prípade, že je určitá téma a k nej prislúchajúci štandard pre podnik významná, musí sa riadiť požiadavkami na zverejnenia pre túto oblasť. V závislosti od témy udržateľnosti tieto napríklad zahrňujú zverejnenia ohľadom prijatých postupov, stanovené kľúčové ukazovatele a metriky ako aj požiadavky zverejniť prijaté ciele a ich následné plnenie. V ďalšom roku plánuje EFRAG nielen doplniť prvotné štandardy ako aj vypracovať špecifické štandardy pre jednotlivé kľúčové odvetvia európskej ekonomiky.

ESRS taktiež zahŕňa zoznam povinných zverejnení vrátane metrík. Na tieto sa posúdenie významnosti nebude vzťahovať a požadované informácie o udržateľnosti tak bude musieť zverejniť každý podnik, ktorý musí zverejňovať podľa CSRD.

 • Zverejnenia zahŕňajú taxonómiu EÚ, čím sa takisto významne rozšíri okruh spoločností, ktoré musia vykazovať informácie podľa taxonómie EÚ.
 • Nová smernica CSRD tiež zahŕňa požiadavku na uistenie informácií o udržateľnosti hneď v prvom roku zverejňovania (a to v podobe tzv. „obmedzeného“ uistenia). Spoločnosti preto musia myslieť aj na prípravu podkladov a informácií v podobe, v ktorej môžu byť overené nezávislou treťou stranou. Následne má Európska komisia v pláne  zvýšiť požiadavku na uistenie z obmedzeného na „primerané“ uistenie (čiže na úrovni finančného auditu) v horizonte šiestich rokov.
 • Informácie o udržateľnosti sa budú zverejňovať v elektronickej podobe.

Čo to pre mňa / moju firmu znamená?

 • Nové požiadavky na zverejnenia sú komplexné. Firmy sa preto musia začať pripravovať dostatočne v predstihu, aby prvotné vykazovanie úspešne a načas zvládli.
 • Obdobne ako pri taxonómii EÚ sa očakáva nedostatok počiatočných usmernení a interpretácií potrebných pre úspešnú prípravu zverejnení v prvých rokoch. Nájsť si partnera s expertnými skúsenosťami na túto problematiku bude preto kľúčové.
 • Mnohé firmy budú zápasiť s chýbajúcimi dátami a systémami na zber dát. Budú preto musieť vyčleniť dostatočné finančné a personálne zdroje na úspešné zvládnutie implementácie. Nezabúdajte preto na tieto položky pri príprave vášho rozpočtu.
 • Povinnosť uistenia zverejňovaných informácií o udržateľnosti prinesie zvýšené požiadavky na dokumentáciu procesov týkajúcich sa prípravy zverejnení.
 

[1] Na Slovensku bola táto smernica transponovaná do Zákona o účtovníctve a týka sa všetkých subjektov verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok