Dane
17. 2. 2021

Brexit: Koniec prechodného obdobia a online nakupovanie

Pandémia koronavírusu sa prejavila aj v rastúcom záujme o online nakupovanie, stále viac spotrebiteľov si tovar objednáva prostredníctvom zahraničných internetových obchodov. Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ a koniec prechodného obdobia sa stretávame aj otázkami kupujúcich ohľadom vplyvu brexitu na ich online nákupy. Napríklad, či majú prejsť na nemeckú verziu predajnej online platformy, ak v minulosti používali jej britskú verziu.

Elvíra Ungerová

Dôsledky z hľadiska platieb pri dovoze ovplyvní skutočnosť, či tovar objednaný cez britskú stránku internetového obchodu bude aj fyzicky prepravovaný zo Spojeného kráľovstva. Tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu a prepravovaný zo Spojeného kráľovstva na územie Slovenskej republiky (SR) od 1.1.2021 podlieha colnému konaniu, so súvisiacimi povinnosťami týkajúcimi sa úhrady cla a dovoznej DPH.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Platby pri dovoze

Pokiaľ ide o uplatňovanie dovozného cla, dopady sú zmiernené iba v prípade splnenia podmienok preukázania pôvodu tovaru v Spojenom kráľovstve, stanovených tzv. „pobrexitovou dohodou“. Oslobodenie od cla si tiež možno nárokovať pri splnení podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch EÚ a vnútroštátnych právnych predpisoch SR. Zásielky nízkej hodnoty (nepresahujúcej 22 eur) sú v prvom polroku roka 2021 naďalej oslobodené od DPH.

V praxi môžu v závislosti od hodnoty zásielky nastať napríklad nasledovné situácie:

  • Oslobodenie od cla sa uplatní na zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 150 EUR na jednu zásielku.
  • Ak hodnota nepresahuje 22 EUR, zásielka je oslobodená aj od DPH. Toto sa však zmení od 1. júla 2021, odkedy sa DPH bude vyberať pri každom dovoze tovaru, bez ohľadu na jeho hodnotu, a začnú sa uplatňovať nové pravidlá pri predaji tovaru na diaľku.
  • Ak je hodnota zásielky vyššia ako 22 EUR ale neprekročí 150 EUR, je oslobodená iba od dovozného cla a podlieha zdaneniu DPH.
  • Pri zásielkach, ktorých hodnota prevýši 150 EUR, sa vymeria aj dovozné clo aj DPH.

Na alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, parfumy a toaletné vody sa však uvedené oslobodenia neuplatňujú. Bez ohľadu na ich hodnotu (aj keď by bola do 22 EUR) je pri dovoze potrebné počítať so zaplatením cla, DPH a prípadne aj spotrebnej dane. Dovoz týchto tovarov tiež môže podliehať ďalším povinnostiam a obmedzeniam. Určité alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky môžu colné orgány prepustiť iba ak budú označené platnou slovenskou kontrolnou známkou.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Colné formality

Ak sa pri dovoze tovaru vyžaduje na strane kupujúceho podanie elektronického colného vyhlásenia, musí príjemca zásielky požiadať o registráciu v Centrálnom registri finančnej správy (APV CReg). Samotné elektronické colné vyhlásenie môže za kupujúceho podať na základe splnomocnenia pošta alebo poskytovateľ kuriérskych služieb.

Ak colné vyhlásenie bude podávať priamo príjemca zásielky, vyžaduje sa jeho registrácia u colných orgánov a splnenie podmienok elektronickej komunikácie pri podávaní colných vyhlásení prostredníctvom určeného informačného systému.

Sú dopady odlišné, ak je zásielka zo Severného Írska?

Transakcie zahŕňajúce prepravu tovaru medzi Severným Írskom a členskými štátmi EÚ sa naďalej považujú (minimálne do konca roka 2024) za transakcie v rámci EÚ.

Ak je teda tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet zo Severného Írska do SR a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň, v súčasnosti uplatnia sa pravidlá pre zásielkový predaj.

Tovar sa teda zdaní buď príslušnou sadzbou platnou v Spojenom kráľovstve, alebo ak došlo k prekročeniu prahovej hodnoty pre zásielkový predaj stanovenú v SR alebo si dodávateľ zvolil za miesto dodania tuzemsko, dodávateľ tento tovar dodá pod svojím slovenským identifikačným číslom pre DPH uplatní naň slovenskú DPH.

Čo je vhodné preveriť pri nákupe

Ako v tejto súvislosti odporúča aj Európska komisia, je dôležité pri nákupoch cez internetové obchody prečítať si obchodné a dodacie podmienky. S cieľom vyhnúť sa neskorším prekvapeniam je vhodné si vopred preveriť, či si kúpa daného tovaru bude vyžadovať splnenie colných formalít na strane kupujúceho, či cena uvedená pri platení predstavuje výslednú cenu vrátane poplatkov za medzinárodnú prepravu a dovozných platieb, resp. či ide o garantovanú dodaciu cenu alebo je potrebné počítať s dodatočnými platbami pri doručení.

Od 1. júla 2021 však nadobudnú účinnosť nové pravidlá DPH pre predaj tovaru na diaľku, ktorých zhrnutie prinášame v samostatnom príspevku.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign