Právne prípady
29. 4. 2020

Aký úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu je primeraný?

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok v spojených veciach C-13/18 a C-126/18 Sole-Mizo Zrt. a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. proti Nemzeti Adó - és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, v ktorom sa zaoberal o. i. primeranosťou úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu, ktorý priznáva maďarská legislatíva.

Zuzana Šidlová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

V tejto súvislosti Súdny dvor EÚ konštatoval, že:

  • prináleží vnútroštátnemu právnemu poriadku každého členského štátu stanoviť podmienky, za ktorých majú byť takéto úroky zaplatené, vrátane príslušnej úrokovej sadzby a spôsobu výpočtu týchto úrokov,
  • tieto podmienky nesmú byť nevýhodnejšie ako tie, ktoré sa týkajú obdobných nárokov, ktoré vznikli na základe vnútroštátneho práva,
  • výpočet úrokov musí byť stanovený tak, aby zdaniteľná osoba nebola pripravená o primeranú náhradu za stratu, ktorú utrpela nemožnosťou disponovať s peňažnými prostriedkami,
  • tieto úroky majú kompenzovať finančné straty a hospodársku záťaž, ktoré zdaniteľnej osobe vznikli v dôsledku nedostupnosti týchto peňažných prostriedkov – ak by si tieto prostriedky musela požičať od úverovej inštitúcie s cieľom kompenzovať deficit kapitálu, musela by zaplatiť vyššiu úrokovú sadzbu než je základná sadzba národnej centrálnej banky, ktorá je dostupná len pre úverové inštitúcie,
  • úroky z nadmerného odpočtu, zadržaného členským štátom v rozpore s právom EÚ nad rámec primeranej lehoty, vypočítané uplatnením základnej sadzby národnej centrálnej banky nie sú primerané, pokiaľ:
    • je táto sadzba nižšia než sadzba, ktorú by zdaniteľná osoba, ktorá nie je úverovou inštitúciou, musela zaplatiť za požičanie tejto sumy, a
    • ak sa neuplatní taký úrok, ktorého cieľom je nahradiť zdaniteľnej osobe škodu, ktorá jej vznikla znížením peňažnej hodnoty, ktoré nastalo v dôsledku času, ktorý uplynul od zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol nadmerný odpočet vykázaný, až do skutočného zaplatenia týchto úrokov.

Viac informácií o prípade môžete nájsť na:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C59E3AEDA19580FDC0DD254232A9A284?text=&docid=225527&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5396754

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign