Dane
14. 7. 2020

Ako sa menia lehoty na oznámenie cezhraničných transakcií v zmysle DAC 6?

Koncom júna bola schválená smernica Rady (EÚ) 2020/876, ktorá dáva členským štátom možnosť odložiť pôvodné lehoty implementácie smernice EÚ o povinnej výmene informácií (DAC 6). Slovensko využilo možnosť odkladu týchto lehôt o šesť mesiacov.

Marianna Dávidová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Od 1. júla 2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, ktorou sa do slovenského právneho poriadku implementuje smernica EÚ o povinnej výmene informácií (DAC 6).

Povinné osoby budú musieť na základe uvedenej novely príslušnému úradu oznamovať cezhraničné transakcie, ktoré naplnia charakteristické znaky určené DAC 6. Povinnými osobami sú vo všeobecnosti daňové subjekty a sprostredkovatelia.

Z dôvodu pandémie COVID-19 však bola 24. júna 2020 schválená smernica Rady (EÚ) 2020/876 (ďalej len „smernica“), ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní. Schválená smernica umožňuje členským štátom odložiť pôvodné lehoty až o 6 mesiacov. Je na jednotlivých členských štátoch, aby upravili príslušnú lokálnu legislatívu.

Slovensko využilo možnosť 6-mesačného odkladu lehôt a smernicu implementovalo do právneho poriadku novelou zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Novela zákona bola súčasťou vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tzv. podnikateľské kilečko“). Zákon minulý týždeň schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní.

V súlade s vyššie uvedeným sa budú v roku 2020 lehoty považovať za dodržané a povinnosti za splnené, ak:

  • povinné osoby podajú informácie o oznamovaných opatreniach najskôr od 1. januára 2021 a najneskôr do 31. januára 2021 (pôvodná lehota 31. júl 2020)
  • povinné osoby podajú informácie o oznamovaných opatreniach, pri ktorých sa prvý úkon pri zavedení oznamovaného opatrenia vykonal od 25. júna 2018 do 30. júna 2020 do 28. februára 2021 (pôvodná lehota 31. august 2020).

Zákon ešte musí podpísať prezidentka SR. Navrhovaná účinnosť je dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign