Späť na články

Ako preukázať uskutočnenie online reklamy?

Daňová uznateľnosť nákladov na reklamu býva často predmetom skúmania správcu dane. Zároveň súčasná doba online reklamy prináša v tejto oblasti nové výzvy.

Vo všeobecnosti náklady na reklamu preukázateľne vynaložené v súlade so zákonom o dani z príjmov na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania zdaniteľných príjmov sú považované za daňovo uznateľné.

Slovenská daňová legislatíva neobsahuje definíciu nákladov na prezentáciu, a preto je nutné individuálne posúdenie jednotlivých transakcií spolu s podpornou dokumentáciou.

Preukázateľnosť uskutočnenej online reklamy bola predmetom rozsudku českého Najvyššieho správneho súdu číslo 10 Afs 74/2020-50 („NSS“). NSS posudzoval, či daňový subjekt dostatočne preukázal, že sa reklama na internete uskutočnila v danom rozsahu, a či je možné vynaložené výdavky považovať za daňovo uznateľné.

V rozsudku išlo o preukázanie reklamy realizovanej počas dlhšieho časového obdobia v systéme Google AdWords, ktorú pre daňovníka obstarala agentúra.

NSS v rozsudku považoval za nevyhnutné preukázať prijatie reklamy nielen prostredníctvom výpisov, ktoré obsahujú údaje o počte vyhľadávaní a otvorení webovej stránky, ale aj prostredníctvom snímok obrazovky. Daňovník síce k jednotlivým faktúram snímku obrazovky priložil, bola však totožná, bez dátumu vyhotovenia.

Alternatívnym spôsobom preukázania online reklamy môže byť administrátorsky účet v systéme Google AdWords, z ktorého má byť reklama poskytovaná. Ani v tomto prípade nebol daňový subjekt schopný dostatočne preukázať uskutočnenie reklamy, keďže si reklamu objednal cez sprostredkovateľa a k administrátorskému účtu nemal prístup.

NSS v skúmanom prípade zamietol kasačnú sťažnosť daňovníka a potvrdil názor finančného úradu, že realizáciu online reklamy daňovník nepreukázal.

V praxi je v prípade daňovej kontroly dôležité mať nielen účtovné doklady a potvrdenia od reklamnej agentúry, ale dbať aj na dostatočnú podpornú dokumentáciu, ktorá preukáže samotnú realizáciu online reklamy (napr. prostredníctvom snímok obrazovky, ktoré budú mať dostatočné identifikačné znaky).

Na Slovensku sme riešili podobný problém, keď bola reklama šírená prostredníctvom obrazoviek umiestnených v obchodnom dome: pre absenciu dôkazov o skutočnom odvysielaní (napr. video nahrávky zachytávajúcej vysielanie reklamy) ju daňový úrad odmietol. Je potrebné poznamenať, že existovalo podozrenie o prepojení zadávateľa a objednávateľa reklamy a účtovaná cena bola pomerne vysoká. Aj tieto faktory mohli zapríčiniť odmietnutie daňovej uznateľnosti, aj keď ich správca dane nepoužil ako dôvody v rozhodnutí.


 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok