Zo sveta
25. 4. 2018

Aká je budúcnosť zdaňovania digitálnej ekonomiky?

Digitálne technológie sa viac a viac rozširujú a  po celom svete vyvolávajú otázky, ako ich spravodlivo zdaňovať. Plány na spravodlivé zdaňovanie digitálnej ekonomiky však už boli odhalené.

Zuzana Blažejová

Spravodlivé zdaňovanie digitálnej ekonomiky je horúcou témou. Po neformálnom zasadnutí Rady ECOFIN v Talline dňa 21. septembra 2017, Európska komisia spustila novú EÚ agendu zdaňovania digitálneho priemyslu spravodlivým a jeho rastu nebrániacim spôsobom. Koncom marca 2018  (22. marca 2018) verejnosti predložila návrh dvoch nových smerníc:

  • Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou  a
  • Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb.

Digitálna prítomnosť

Digitálna služba bola definovaná ako služba poskytovaná cez internet alebo elektronickú sieť, ktorej poskytovanie je z dôvodu jej povahy z veľkej časti automatizované s minimálnym ľudským zásahom.

Bežný predaj tovaru alebo služieb prostredníctvom internetu alebo elektronickej siete sa nepovažuje za digitálnu službu. Návrh smernice uvádza nasledovný príklad: poskytnutie prístupu (za protihodnotu) na digitálny trh automobilov je digitálnou službou, ale predaj samotného automobilu prostredníctvom takejto webovej stránky takouto službou už nie je.

Pre účely zdaňovania právnických osôb sa rozširuje pojem stála prevádzkareň tak, aby zahŕňal významnú digitálnu prítomnosť, prostredníctvom ktorej sa čiastočne alebo úplne uskutočňuje obchodná činnosť.

Významná digitálna prítomnosť v členskom štáte bude existovať, ak bude splnené jedno alebo viac z nasledujúcich kritérií:

  • celkové výnosy v dôsledku poskytovania digitálnych služieb používateľom daného členského štátu presiahli 7 000 000 EUR v danom zdaňovacom období, alebo
  • počet používateľov digitálnej služby v členskom štáte je vyšší ako 100 000 v danom zdaňovacom období, alebo
  • počet obchodných zmlúv na poskytovanie digitálnej služby prekročí 3 000.

Významnej digitálnej prítomnosti by sa mali pripísať zisky, ktoré by zarobila prostredníctvom určitých významných ekonomických činností uskutočnených pomocou digitálneho rozhrania.

Výnosy pokryté touto smernicou (zdaniteľné výnosy) by boli tie, ktoré boli dosiahnuté poskytovaním akejkoľvek z nasledujúcich služieb:

  • služby spočívajúce v umiestnení reklamy na digitálnom rozhraní, cielenej na používateľov digitálneho rozhrania, ako aj prenos zhromaždených údajov o používateľoch, ktoré sa získali z činností týchto používateľov na digitálnych rozhraniach;
  • služby spočívajúce v sprístupňovaní viacstranných digitálnych rozhraní používateľom, ktoré môžu byť označené aj ako „sprostredkovateľské služby“, ktoré používateľom umožňujú vyhľadávať iných používateľov a komunikovať s nimi, a ktoré môžu uľahčiť poskytovanie príslušných dodávok tovarov alebo služieb priamo medzi používateľmi.

Služby poskytované používateľom prostredníctvom digitálneho rozhrania, spočívajúce v dodávaní digitálneho obsahu ako je video, zvuk alebo text, ktoré sú buď vo vlastníctve tohto subjektu, alebo na ktoré tento subjekt získal distribučné práva, sa nemajú považovať za sprostredkovateľské služby, a preto by tejto dani nemali podliehať.

Výnosy z digitálnych služieb

Podľa návrhu by daň z digitálnych služieb mali vyberať z hrubých výnosov podniku dosiahnutých z poskytovania služieb, ktoré podliehajú tejto dani, bez dane z pridanej hodnoty a iných podobných daní. Výnosy z poskytovania zdaniteľných služieb medzi členmi konsolidovanej skupiny pre účely finančného účtovníctva nebudú považované za zdaniteľné výnosy.

Za zdaniteľnú osobu pre účely dane z digitálnych služieb vo všeobecnosti budú považovať právnickú osobu, ktorá presiahne obidva tieto ukazovatele:

  • celková výška celosvetových výnosov, ktoré právnická osoba vykázala za posledné ukončené účtovné obdobie, za ktoré je k dispozícii účtovná závierka, presahuje 750 000 000 EUR a
  • celková suma zdaniteľných výnosov dosiahnutých právnickou osobou v rámci EÚ počas tohto účtovného obdobia presahuje 50 000 000 EUR.

Daň z digitálnych služieb sa bude hradiť v tom členskom štáte alebo v členských štátoch, kde sú usadení používatelia.

Zároveň bola navrhnutá jednotná daňová sadzba v rámci celej EÚ vo výške 3 %.

Viac informácií k danej téme nájdete v priloženej publikácii pripravenej KPMG International

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign