Dane
25. 1. 2022

5 vecí, ktoré potrebujete vedieť o odpočte výdavkov na investície

Novelou zákona o dani z príjmov sa zaviedol nový inštitút na podporu investícií s vyššou pridanou hodnotou, t. j. produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0. Pripravili sme pre vás odpovede na päť základných otázok, ktoré zaujímajú našich klientov.

Zuzana Blažejová
Marianna Dávidová

1. Kto môže využiť odpočet výdavkov na investície?

Odpočet výdavkov (nákladov) na investície je možné uplatniť u právnických osôb, ale aj u fyzických osôb, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

2. V akej výške môžeme tento odpočet uplatniť?

Výška odpočtu závisí od sumy, ktorá sa v podniku preinvestuje, je stanovená ako percento daňového odpisu investovaného majetku a môže dosiahnuť výšku od 15 % do 55 % daňového odpisu. Daňovník o tento odpočet zníži základ dane po znížení o daňovú stratu.

V praxi je pri výpočte potrebné porovnať čiastku investovanú za roky 2019 až 2021 s investičným plánom na nasledujúce 4 obdobia. Navýšenie medzi priemernou hodnotou investície a plánovanou investíciou musí byť minimálne 700% a hodnota investície minimálne 1 mil. eur.

3. Počas akej doby je možné uplatňovať odpočet na investície?

Odpočet si daňovník môže uplatniť počas celej doby odpisovania majetku, najdlhšie však počas 10 zdaňovacích období počnúc zdaňovacím obdobím zaradenia majetku do užívania. Pri majetku, na ktorý je uplatňovaný odpočet, nie je možné prerušiť daňové odpisy.

4. Ak si spoločnosť uplatňuje odpočet na investície musí spolu s daňovým priznaním podať aj investičný plán?

Investičný plán nie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu.

Investičný plán musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka, a to najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom si uplatňuje prvý krát odpočet výdavkov na investície. Správcovi dane sa predkladá až na základe výzvy, napríklad pri daňovej kontrole.

5. Spoločnosť vznikla počas roka 2020. Môžeme pre účely výpočtu priemernej hodnoty investícií použiť investované čiastky za roky 2020 a 2021?

Nie. V súlade s §30e ods. 7 zákona o dani z príjmov odpočet výdavkov na investície nemôže využiť právnická osoba, ktorá na území SR získala oprávnenie na podnikanie počas troch zdaňovacích období zahrňovaných do výpočtu priemernej hodnoty investícií.

Ak vás táto téma zaujala a potrebujete bližšie informácie, neváhajte kontaktovať našich odborníkov.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign