Dane
29. 1. 2020

24 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia už bolo zmenených v nadväznosti na Multilaterálny nástroj, viete ako?

Ratifikáciou Multilaterálneho nástroja začal proces úpravy väčšiny zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré má Slovensko uzatvorené. Úpravou doteraz prešlo už 24 zmlúv. Zmeny sa týkajú zneužívania zmlúv, hybridných nesúladov, ustanovení o stálej prevádzkarni a riešenia sporov v oblasti zdaňovania.

Marianna Dávidová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Multilaterálny nástroj (MLI) je dôležitou súčasťou BEPS iniciatívy, ktorý umožňuje efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS do jednotlivých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR vydáva, v záujme zabezpečenia väčšej právnej istoty, samostatné oznámenia, ktoré obsahujú zmeny a doplnenia príslušných zmlúv.

K dnešnému dňu bolo v nadväznosti na MLI upravených 24 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia:

Zmluvný štát Účinnosť
Austrália 1.1.2019
Belgicko 1.10.2019
Dánsko 1.1.2020
Fínsko 1.12.2019
Francúzsko 1.1.2019
Gruzínsko 1.1.2020
Holandsko 1.7.2019
India 1.1.2020
Island 1.1.2020
Izrael 1.1.2019
Írsko 1.11.2019
Japonsko 1.1.2019
Kanada 1.12.2019
Litva 1.1.2019
Lotyšsko 1.8.2020
Luxembursko 1.1.2020
Malta 1.10.2019
Poľsko 1.1.2019
Rakúsko 1.1.2019
Singapur 1.10.2019
Slovinsko 1.1.2019
Spojené kráľovstvo 1.1.2019
Srbsko 1.1.2019
Ukrajina 1.12.2019

 

MLI upravuje zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia najmä v nasledovných oblastiach:

  • Hybridné nesúlady
  • Zneužívanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a získanie výhod v nenáležitých situáciách
  • Vyhýbanie sa vzniku/existencii stálej prevádzkarne
  • Mechanizmus riešenia sporov v oblasti zdaňovania

Pre ilustráciu uvádzame vybrané ustanovenia, ktorými bola zmenená Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená s Holandskom (Zmluva). V nadväznosti na tzv. minimálny štandard bol do Zmluvy doplnený test hlavného účelu (tzv. principal purpose test) a bola tiež upravená preambula Zmluvy, v ktorej sa zmluvné strany dohodli, že budú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia interpretovať tak, že vylučuje dvojité zdanenie bez vytvorenia príležitosti na nezdaňovanie prostredníctvom daňových únikov, alebo tzv. treaty shoppingu.

Ustanovenia o stálej prevádzkarni boli okrem iného doplnené o článok MLI týkajúci sa obmedzenia výnimiek na špecifické činnosti a delenia zmlúv za účelom zamedzenia vzniku stálej prevádzkarne.

Na základe upraveného znenia Zmluvy nebudú špecifické činnosti (napr. uskladnenie, vystavenie alebo zasielanie tovaru) zakladať stálu prevádzkareň v prípade, že tieto špecifické činnosti majú pomocný alebo prípravný charakter k podniku ako celku. Taktiež sa do Zmluvy doplnilo ustanovenie, ktoré má zabrániť účelovému deleniu podniku na viacero malých častí, s cieľom získania výhody z výnimky na pomocnú a prípravnú činnosť. Nové znenie Zmluvy mení aj podmienky pre vznik konštrukčnej/stavebnej stálej prevádzkarne. S cieľom zabrániť účelovému deleniu zmlúv na kratšie obdobia budú pri posudzovaní časového testu 12 mesiacov skúmané všetky aktivity podniku, ako aj úzko prepojených podnikov, presahujúce 30 dní.

Upravená Zmluva obsahuje tiež mechanizmus riešenia daňových sporov dohodou, pričom prípad musí byť predložený do 3 rokov od prvého oznámenia o opatrení smerujúcom k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami Zmluvy.

Ak v rámci vašich aktivít uplatňujete zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a nie ste si istí zmenami, ktoré vyplývajú z ich nového znenia, neváhajte nás kontaktovať.

 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn