V skratke
16. 12. 2017

Účtovné poradenstvo - novinky 2017

Prinášame vám prehľad legislatívnych zmien prijatých v roku 2017 a ich dôsledky pre účtovníctvo.

Andrea Šikulová
Aktuality 2017/01
Novela Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve (október 2017) 
 
V októbri 2017 bola schválená novela Obchodného zákonníka zákonom č. 264/2017 Z. z., a súčasne sa novelizoval aj zákon o účtovníctve.
 
Dôsledky pre účtovníctvo budú mať najmä tieto zmeny:
- lehoty na schválenie účtovnej závierky a na jej uloženie v zbierke listín obchodného registra, resp. v registri účtovných závierok,
- zmeny v oblasti zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností,
- kapitálový fond z príspevkov akcionárov / spoločníkov.
 
Zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, s výnimkou zmien v oblasti zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností, ktoré nadobudli účinnosť skôr, už dňom ich vyhlásenia v zbierke zákonov, čo je 8. november 2017, a s výnimkou niektorých ďalších zmien, ktoré nadobúdajú účinnosť neskôr, až 1. septembra 2018.
 
Viac informácií nájdete v Aktualitách 2017/01.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality 2017/02
Zmeny vyplývajúce z novely zákona o účtovníctve (október 2017)

Národná rada SR schválila v októbri 2017 novelu zákona o účtovníctve, a to zákonom 275/2017 Z.z.  Zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018. 

Viac informácií nájdete v Aktualitách 2017/02.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality 2017/03
Lehoty na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy
 
Uvádzame prehľad stavu k 1. januáru 2018. Aktualizujeme naše Aktuality č. 2016/01. Aktualizáciu si vyžiadali novely zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka:
  • zákon č. 130/2015 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o účtovníctve: S účinnosťou od 1. januára 2016 sa vyžaduje, aby audítor vyjadril názor nielen na to, či je výročná správa v súlade s účtovnou závierkou, ale aby vyjadril názor aj na ďalšie informácie uvedené vo výročnej správe. Táto požiadavka sa vzťahuje na individuálnu výročnú správu (§ 20 ods. 3), aj na konsolidovanú výročnú správu (§ 22 ods. 2).
  • zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení Obchodný zákonník. S účinnosťou od 1. januára 2018 sa mení lehota na predloženie účtovnej závierky príslušnému orgánu na schválenie z pôvodných 6 mesiacov na viac flexibilnú lehotu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje (pozri aj Aktuality č. 2017/01).
  • zákon č. 275/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon o účtovníctve. S účinnosťou od 1. januára 2018 sa predlžuje lehota na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok z piatich pracovných dní od jej schválenia na 15 pracovných dní (§ 23a ods. 4 zákona o účtovníctve, pozri aj Aktuality č. 2017/02).
Prehľad sa týka len obchodných spoločností (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť), ktoré sú podnikateľmi; nezohľadňuje špecifické požiadavky a predpisy platné pre iné účtovné jednotky, napríklad banky, poisťovne, štátne podniky, družstvá a pod., ani iné špecifické predpisy napríklad zákon o cenných papieroch a pod.
 
Viac informácií nájdete v Aktualitách 2017/03.
 
 
Zdieľať článok
LinkedIn