V skratke
1. 2. 2019

Prehľad noviel účtovných predpisov v roku 2018

V priebehu roka 2018 boli novelizované viaceré účtovné predpisy. Niektoré z týchto zmien nadobudli účinnosť 1. októbra 2018, niektoré 1. januára 2019 a niektoré 1. februára 2019.

Andrea Šikulová

Dňa 1. októbra 2018 nadobudli účinnosť tieto účtovné predpisy:
- zákonom č. 213/2018 Z. z. z 20. júna 2018 o dani z poistenia bol novelizovaný zákon č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- opatrením č. MF/015328/2018-74 z 19. septembra 2018 bolo novelizované opatrenie MF SR
č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania pre podnikateľov“).

Dňa 1. januára 2019 nadobudli účinnosť tieto účtovné predpisy:
- opatrením č. MF/017028/2018-74 z 21. novembra 2018 boli novelizované postupy účtovania pre
podnikateľov (časť týchto zmien nadobudla účinnosť 1. januára 2019, a časť nadobudne účinnosť
1. februára 2019).

Dňa 1. februára 2019 nadobudnú účinnosť tieto účtovné predpisy:
- ako je uvedené vyššie, časť zmien v postupoch účtovania pre podnikateľov.

Detailnejšie spracované úpravy nájdete na tomto odkaze

Zdieľať článok
LinkedIn