V skratke
27. 6. 2022

Parlament schválil návrh opatrení nazývaných "Kilečko 2"

V decembri 2021 sme Vás informovali o návrhu opatrení nazývaných „Kilečko 2“, ktorých účelom mala byť podpora rozvoja podnikania a zjednodušenie procesov pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Pôvodne bol navrhnutý dátum účinnosti týchto opatrení už od 1. mája 2022.

Milina Schifferdeckerová
Lenka Miklóssyová

Dňa 16. júna 2022 Národná rada Slovenskej republiky „Kilečko 2“ schválila pod názvom „zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia“. Jeho účinnosť sa posúva na 1. septembra 2022.

Oproti navrhovanému zneniu nebolo schválených iba pár ustanovení, napríklad zmeny týkajúce sa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Neprešli napríklad ustanovenia ohľadom možnosti dodávateľa elektriny započítať preplatok odberateľa elektriny so splatnou pohľadávkou dodávateľa elektriny alebo možnosť dohody zmluvných strán o inom spôsobe vysporiadania vzájomných pohľadávok. V oblasti regulácie sieťových odvetví neprešla povinnosť zverejňovania cenových rozhodnutí a údajov o ekonomicky oprávnených nákladoch týkajúcich sa regulovaných činností.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign