V skratke
11. 1. 2019

Daňový kalendár 2019 - najdôležitejšie dátumy v januári

Prinášame vám prehľad najdôležitejších daňových termínov, ktoré treba dodržať v januári 2019

Daňové a právne oddelenie
15. január 2019 (utorok)
 • odvod a oznámenie daňovému úradu o odvedení dane z príjmu vyberanejzrážkou za december 2018
 • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za december 2018 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
 • podanie hlásenia o prijatí/odoslaní tovaru v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac colnému úradu
21. január 2019 (pondelok)
 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla predchádzajúci mesiac obrat 49 790 Eur za najviac12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
25. január 2019 (piatok)
 • podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za december 2018 a 4.štvrťrok 2018
 • podanie súhrnného výkazu za december 2018 a 4.štvrťrok 2018 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intra-komunitárne dodanie tovaru a dodanie služieb v rámci EÚ*
 • podanie kontrolného výkazu za december 2018 a 4.štvrťrok 2018 pre platiteľov DPH
 • oznámenie informácií požadovaných zákonomo osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a splatnosť bankového odvodu za 1.štvrťrok 2019
 • podanie daňového priznania colnému úradu a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov; tabakových výrobkov; minerálneho oleja; elektriny, uhlia a plynu za predchádzajúci mesiac
 • spotrebná daň z liehu – lehota na elektronické oznámenie údajov z evidencie spotrebiteľských balení colnému úradu (platí pre osobu oprávnenú na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovomvoľnomobehu)
31. január 2019 (štvrtok)
 • podanie daňového priznania (alebo čiastkového priznania) k dani z nehnuteľností
 • podanie daňového priznania a splatnosť dane z motorových vozidiel/splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2018
 • splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO za mesiac január 2019
 • podanie priznania k DPPO a splatnosť dane, ak hospodársky rok skončil dňa 31. októbra 2018 a lehota na podanie priznania nebola predĺžená**
 • splatnosťmesačného odvodu pre podnikateľov z regulovaných odvetví za január 2019
 • podanie oznámenia daňovému úradu o nepeňažnom plnení poskytnutom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi za rok 2018

Kompletný kalendár na rok 2019 nájdete na tomto odkaze. 

Poznámky:

*Štvrťročne môžu súhrnný výkaz podávať platitelia, ak hodnota intra-komunitárne dodaných tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa §7 alebo §7a) sú povinné podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodali službu s miestom dodania v inom členskom štáte,ak osobou povinnou platiť daň je príjemca. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa §7 alebo §7a sú tiež povinné podať štvrťročne súhrnný výkaz ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a hodnota tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur

**Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie DP o tri mesiace (alebo šesť mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí) najneskôr v deň, kedymá byť DP podané.

Zdieľať článok
LinkedIn