V skratke
1. 11. 2018

Daňový kalendár 2018 - najdôležitejšie dátumy v novembri

Prinášame vám prehľad najdôležitejších daňových termínov, ktoré treba dodržať v novembri 2018.

Daňové a právne oddelenie
15. november 2018 (štvrtok)
 • odvod a oznámenie daňovému úradu o odvedení dane z príjmu vyberanej zrážkou za október 2018
 • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za október 2018 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
 • podanie hlásenia o prijatí/odoslaní tovaru v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac colnému úradu
20. november 2018 (utorok)
 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla predchádzajúci mesiac obrat 49 790 Eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
26. november 2018 (pondelok)
 • podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za október 2018 – mesační platitelia
 • podanie súhrnného výkazu za október 2018 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intra-komunitárne dodanie tovaru a dodanie služieb v rámci EÚ*
 • podanie kontrolného výkazu za október 2018 – mesační platitelia
 • podanie daňového priznania colnému úradu a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov; tabakových výrobkov; minerálneho oleja; elektriny, uhlia a plynu za predchádzajúci mesiac
 • spotrebná daň z liehu – lehota na elektronické oznámenie údajov z evidencie spotrebiteľských balení colnému úradu (platí pre osobu oprávnenú na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu)
30. november 2018 (piatok)
 • splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO za november 2018
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel
 • podanie priznania k DPPO a splatnosť dane, ak hospodársky rok skončil dňa 31. augusta 2018 a lehota na podanie priznania nebola predĺžená**
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2018
 • splatnosť mesačného odvodu pre podnikateľov z regulovaných odvetví za november 2018

Kompletný kalendár na rok 2018 nájdete na tomto odkaze

Poznámky:

*Štvrťročne môžu súhrnný výkaz podávať platitelia, ak hodnota intra-komunitárne dodaných tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a) sú povinné podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodali službu s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a sú tiež povinné podať štvrťročne súhrnný výkaz ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a hodnota tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur

**Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie DP o tri mesiace (alebo šesť mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí) najneskôr v deň, kedy má byť DP podané.

Zdieľať článok
LinkedIn