V skratke
1. 3. 2018

Daňový kalendár 2018 - najdôležitejšie dátumy v marci

Prinášame vám prehľad najdôležitejších daňových termínov, ktoré treba dodržať v marci 2018.

Daňové a právne oddelenie
12. marec 2018 (pondelok)
  • doručenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti zamestnancovi zamestnávateľom za predchádzajúci rok (ak zamestnávateľ nerobí ročné zúčtovanie) 
15. marec 2018 (štvrtok)
  • odvod a oznámenie daňovému úradu o odvedení dane z príjmu vyberanej zrážkou za február 2018
  • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za február 2018 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
  • podanie hlásenia o prijatí/odoslaní tovaru v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac colnému úradu
20. marec 2018 (utorok)
  • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla predchádzajúci mesiac obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
26. marec 2018 (pondelok)
  • podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za február 2018 – mesační platitelia
  • podanie súhrnného výkazu za február 2018 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intra-komunitárne dodanie tovaru a dodanie služieb v rámci EÚ*
  • podanie kontrolného výkazu za február 2018 – mesační platitelia
  • podanie daňového priznania colnému úradu a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov; tabakových výrobkov; minerálneho oleja; elektriny, uhlia a plynu za predchádzajúci mesiac
  • spotrebná daň z liehu – lehota na elektronické oznámenie údajov z evidencie spotrebiteľských balení colnému úradu (platí pre osobu oprávnenú na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu)

Kompletný kalendár na rok 2018 nájdete na tomto odkaze

Poznámky:

* Štvrťročne môžu súhrnný výkaz podávať platitelia, ak hodnota intra-komunitárne dodaných tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a) sú povinné podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodali službu s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a sú tiež povinné podať štvrťročne súhrnný výkaz ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a hodnota tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur

Zdieľať článok
LinkedIn