V skratke
1. 4. 2018

Daňový kalendár 2018 - najdôležitejšie dátumy v apríli

Prinášame vám prehľad najdôležitejších daňových termínov, ktoré treba dodržať v apríli 2018.

Daňové a právne oddelenie
3. apríl 2018 (utorok)
 • podanie daňového priznania k DPFO a DPPO za rok 2017 a splatnosť dane z príjmov za rok 2017, ak lehota na podanie priznania nebola predĺžená**
 • splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO za marec 2018
 • splatnosť štvrťročného preddavku na DPFO a DPPO za 1. štvrťrok 2018
 • splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z  motorových vozidiel
 • poukázanie 2% dane z príjmov daňovníkom určenému príjemcovi podľa uvedenia v DP - platí pre PO (ak do lehoty na podanie DP poskytla fi nančný dar na stanovené verejnoprospešné účely minimálne vo výške 0,5% zo zaplatenej dane, inak len 1%) a FO bez ročného zúčtovania
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2018
 • odvod a oznámenie daňovému úradu o zrazení a odvedení dane z nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovní- kovi za rok 2017
 • splatnosť mesačného odvodu pre podnikateľov z regulovaných odvetví za marec 2018
16. apríl 2018 (pondelok)
 • odvod a oznámenie daňovému úradu o odvedení dane z príjmu vyberanej zrážkou za marec 2018
 • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za marec 2018 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
 • podanie hlásenia o prijatí/odoslaní tovaru v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac colnému úradu 
20. apríl 2018 (piatok)
 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla predchádzajúci mesiac obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
25. apríl 2018 (streda)
 • podanie daňoveho priznania k DPH a splatnosť DPH za marec 2018 a 1. štvrťrok 2018
 • podanie súhrnného výkazu za marec 2018 a 1. štvrťrok 2018 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intra-komunitárne dodanie tovaru a dodanie služieb v rámci EÚ*
 • podanie kontrolného výkazu za marec 2018 a 1. štvrťrok 2018 pre platiteľov DPH
 • oznámenie informácií požadovaných zákonom o osobitnom odvode vybraných fi nančných inštitúcií a splatnosť bankového odvodu za 2. štvrťrok 2018
 • podanie daňového priznania colnému úradu a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov; tabakových výrobkov; minerálneho oleja; elektriny, uhlia a plynu za predchádzajúci mesiac
 • spotrebná daň z liehu – lehota na elektronické oznámenie údajov z evidencie spotrebiteľských balení colnému úradu (platí pre osobu oprávnenú na  distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu)
30. apríl 2018 (pondelok)
 • splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO za mesiac apríl 2018
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel
 • doplatenie rozdielu medzi nižšími zaplatenými preddavkami na DPPO za 1. štvrťrok 2018 a preddavkami, ktoré mali byť zaplatené podľa poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2017
 • predloženie vyhlásenia o poukázaní 2% dane (prípadne 3% v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok) daňovníkom určenému príjemcovi správcovi dane - platí pre FO s vykonaným ročným zúčtovaním
 • podanie priznania k DPPO a splatnosť dane, ak hospodársky rok skončil dňa 31. januára 2018 a lehota na podanie priznania nebola predĺžená** 
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2018
 • lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulé zdaňovacie obdobie
 • lehota na doručenie dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní zamestnancovi 
 • splatnosť mesačného odvodu pre podnikateľov z regulovaných odvetví za apríl 2018

Kompletný kalendár na rok 2018 nájdete na tomto odkaze

Poznámky:

* Štvrťročne môžu súhrnný výkaz podávať platitelia, ak hodnota intra-komunitárne dodaných tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a) sú povinné podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodali službu s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a sú tiež povinné podať štvrťročne súhrnný výkaz ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a hodnota tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur

** Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o tri mesiace (alebo šesť mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí) najneskôr v deň, kedy má byť daňové priznania podané

Zdieľať článok
LinkedIn