Späť na články

Aktuálne informácie pre občanov Ukrajiny o vstupe, pobyte a zamestnaní na Slovensku

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine poskytujeme pre občanov Ukrajiny najaktuálnejšie informácie o tom, ako postupovať pri príchode na Slovensko.

Vstup na Slovensko

Občania Ukrajiny, ktorí sú držiteľmi platných biometrických pasov, využívajú bezvízový styk. Môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa tu až 90 dní v rámci 180 dní.

Po individuálnom posúdení na hraničnej kontrole môže byť povolený vstup aj tým, ktorí nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas).

Štátna veterinárna a potravinová správa SR povolila nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na územie SR bez akejkoľvek dokumentácie.

Oznámenie o pobyte

Občania Ukrajiny prichádzajúci na Slovensko musia do 3 pracovných dní odovzdať originál vyplneného a podpísaného formulára Oznámenie o pobyte oddeleniu cudzineckej polície príslušnému podľa miesta ich pobytu v rámci SR.

Získanie dočasného útočiska

Dočasné útočisko sa v Slovenskej republike poskytuje okrem iného aj za účelom ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím alebo systematickým či hromadným porušovaním ľudských práv v krajine ich pôvodu.

Občania Ukrajiny môžu požiadať o poskytnutie dočasného útočiska na Slovensku:

  • na hraničnom priechode pri príchode na Slovensko, alebo
  • na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta bydliska na území Slovenskej republiky.

Cudzinecká polícia vytvorila online registračný portál pre žiadosti o pridelenie dočasného útočiska. Vyplnenie online formulára urýchľuje administratívne konanie na cudzineckej polícii, keďže údaje o žiadateľovi už budú zaregistrované v systéme.

Postup platný pre držiteľov biometrických pasov

Držiteľom biometrických pasov bude priznaný štatút dočasného útočiska ihneď pri podaní žiadosti.

Postup platný pre držiteľov iných dokladov

Občania Ukrajiny, ktorí sú držiteľmi starších typov pasov alebo im vypršala platnosť cestovných dokladov, musia požiadať o dočasné útočisko na azylovom oddelení v Humennom. V tomto prípade sa o dočasnom útočisku rozhodne približne do 30 dní, pričom ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť a hygienické potreby im bude okamžite k dispozícii.

V prípade, že občania Ukrajiny nemajú zabezpečené ubytovanie, musia sa dostaviť do príslušného záchytného tábora do 24 hodín od podania žiadosti o dočasné útočisko.

Ubytovanie cudzincov s poskytnutým dočasným útočiskom

Podľa novej právnej úpravy možno poskytnúť príspevok pre ubytovateľa cudzinca, ak:

  • Majitelia domov alebo bytov poskytujú ubytovanie držiteľom dočasného útočiska a 
  • Predložia obci zmluvu o zabezpečení ubytovania.

Bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe a budú spresnené vládou SR.

Zdravotná starostlivosť

Občania Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska majú nárok na núdzovú štátnu zdravotnú starostlivosť.

Krátkodobá práca na diaľku zo Slovenska

Občania Ukrajiny, ktorí sa legálne zdržiavajú na Slovensku, môžu pracovať na diaľku zo Slovenska pre svojho ukrajinského zamestnávateľa. 

Vo všeobecnosti ak sa na Slovensku nebudú zdržiavať viac ako 183 dní (v akomkoľvek dvanásťmesačnom období) a ich odmenu za výkon závislej činnosti bude vyplácať ich ukrajinský zamestnávateľ, ktorý nemá na Slovensku stálu prevádzkareň bude ich príjem zo závislej činnosti na Slovensku oslobodený od dane. 

Odlišné daňové implikácie by vznikali v prípade ak by sa občania Ukrajiny stali daňovými rezidentmi na Slovensku.

Zamestnávanie cudzincov s poskytnutým dočasným útočiskom

Podľa platného zákona o službách zamestnanosti sa štátny príslušník tretej krajiny s prideleným dočasným útočiskom môže na Slovensku zamestnať bez získania povolenia na zamestnanie alebo potvrdenia o možnosti obsadiť voľné pracovné miesto. Zamestnávateľ si musí splniť len oznamovacie povinnosti príslušnému úradu práce.

Bez získania štatútu dočasného útočiska môžu občania Ukrajiny pracovať na Slovensku len na základe povolenia na prechodný pobyt za účelom zamestnania vydaného v rámci štandardného administratívneho procesu. Žiadosť o azyl tiež neoprávňuje cudzinca pracovať na Slovensku, kým nezíska úplný azylový status.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať