Právo
29. 9. 2021

Zosúladenie údajov obchodného registra prebehne (aj) automatizovane a bez poplatkov

Návrh novely zákona o obchodnom registri by mal zjednodušiť proces doplnenia identifikačných údajov do obchodného registra.

Milina Schifferdeckerová
Martin Oross

Podľa platného zákona o obchodnom registri sú štatutárni zástupcovia osôb zapísaných v obchodnom registri povinní v lehote do 30. septembra 2022 doplniť požadované identifikačné údaje vo vzťahu k:

- spoločníkom;

- štatutárnym orgánom;

- vedúcim organizačných zložiek podnikov;

- prokuristom;

- členom dozorného orgánu;

- likvidátorom;

- správcom na výkon nútenej správy a ich zástupcom;

- vedúcim podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Platí tiež, že ak s najbližším návrhom na zápis zmeny podanom po 30. septembri 2021 nedôjde k zosúladeniu údajov (podnikateľ by napríklad navrhoval zapísať iba zmenu sídla spoločnosti), registrový súd naň nebude prihliadať.

S cieľom určitej automatizácie procesu Ministerstvo spravodlivosti SR v júli 2021 prišlo s legislatívnou iniciatívou a do Národnej rady SR predložilo novelu zákona o obchodnom registri (a zákona o súdnych poplatkoch), pričom cieľom má byť odbremenenie časti podnikateľov od vyššie uvedených administratívnych povinností.

V zmysle predloženého návrhu novely zákona o obchodnom registri Ministerstvo spravodlivosti ako správca informačného systému obchodného registra v spolupráci s registrovým súdom vykoná automatizované doplnenie požadovaných identifikačných údajov a ich logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri (ďalej len „automatizované doplnenie identifikačných údajov“).

Je zrejmé, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebude možné pri každom podnikateľovi. Preto v zmysle predloženej novely zákona o obchodnom registri registrový súd o automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky podnikateľa oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle toto oznámenie do 31. mája 2022 platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať a podnikateľ si zosúladenie bude musieť zabezpečiť sám – podaním návrhu na registrový súd.

V prípade schválenia návrhu zákona už toto podanie na registrový súd nebude podliehať zaplateniu súdneho poplatku.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign