Späť na články

Zmeny čerpania Prvej pomoci od 1. júla 2021

Vláda Slovenskej republiky dňa 9. júna 2021 schválila návrh na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov.

Hoci sa aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku vyvíja pozitívne a ekonomika sa postupne oživuje, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozhodlo predĺžiť obdobie poskytovania finančnej pomoci zamestnávateľom a SZČO na podporu udržania pracovných miest. Najvýraznejšou zmenou je naviazanie pomoci na Covid automat, tzn. výška príspevku sa bude odvíjať od aktuálnej epidemiologickej situácie v konkrétnom okrese. V prípade, ak žiadateľ bude spĺňať stanovené podmienky, o príspevok môže žiadať až do konca roka 2021, t.j. kým nenadobudne účinnosť zákon o podpore v čase skrátenej práce tzv. Kurzabeit.

V nasledujúcej časti uvádzame základné podmienky čerpania Prvej pomoci s prepojením na Covid automat:

Fáza 3 (bordová a čierna farba)

V prípade, ak epidemiologická situácia bude predstavovať III. a IV. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu, zamestnávateľom a SZČO sa bude poskytovať pomoc podľa pravidiel projektu Prvá pomoc++ vrátane Opatrenia 3B. Zamestnávatelia, ktorým sa podarí udržať pracovné miesta, dostanú v tejto fáze príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 100% celkovej ceny práce. SZČO a zamestnávatelia si podľa opatrenia 3B môžu žiadať o paušálny príspevok až do výšky 870 €.

Fáza 2 (červená a ružová farba)

V prípade, ak epidemiologická situácia bude predstavovať I. a II. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu, zamestnávateľom a SZČO sa bude poskytovať pomoc podľa pravidiel projektu Prvá pomoc+ okrem Opatrenia 3B. Zamestnávatelia si môžu žiadať o finančný príspevok vo výške 80% celkovej ceny práce zamestnancov. V tejto fáze si zamestnávatelia nebudú môcť žiadať o paušálny príspevok z opatrenia 3B. Podľa opatrenia 2, SZČO majú nárok na finančnú pomoc až do výšky 810 €.

Fáza 1 (zelená farba) 

V prípade, ak nie je vyhlásený celonárodný Covid automat v I. až IV. stupni varovania a zároveň je v stupni Monitoring najviac 39 okresov, zamestnávateľom a SZČO sa bude poskytovať pomoc podľa pravidiel projektu Prvá pomoc okrem Opatrenia 3B. Zamestnávatelia si v tejto fáze môžu žiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80% hrubej mzdy. Rovnako ako vo Fáze 2, zamestnávatelia nebudú mať nárok na paušálny príspevok z opatrenia 3B. Podľa opatrenia 2, SZČO majú nárok na finančnú pomoc až do výšky 540 €.

Fáza 0 (zelená farba)

V prípade, že žiaden z okresov nie je v I. až IV. stupni varovania podľa celonárodného Covid automatu a zároveň v stupni Monitoring je aspoň 40 okresov, pomoc sa neuplatňuje.

Keďže Covid automat sa aktualizuje na týždennej báze, pre zjednodušenie systému vyplácania príspevkov sa bude schéma pomoci nastavovať na celý kalendárny mesiac podľa prevažujúceho počtu dní v jednotlivých stupňoch v danom kalendárnom mesiaci. V prípade rovnosti počtu dní v danom mesiaci, uplatňovať sa bude priaznivejší model, pričom prechod medzi konkrétnymi fázami v jednom mesiaci bude možný najviac o dve fázy.

Na účely uplatnenia podpory, rezort práce bude na mesačnej báze zverejňovať aktuálne informácie o uplatňovanom stupni rozhodnom pre čerpanie pomoci v jednotlivých okresoch.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať