Späť na články

Vládny návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce tzv. kurzarbeit prešiel prvým čítaním

Vláda Slovenskej republiky dňa 24. februára 2021 schválila návrh zákona, ktorý rieši zavedenie trvalého režimu skrátenej práce tzv. kurzarbeitu.

Návrh zákona bol prerokovaný na 25. schôdzi Národnej rady SR, dňa 18. marca 2021, na ktorej vyše 120 poslancov hlasovalo za prerokovanie v druhom čítaní a pridelení návrhu zákona výborom.

Účel a znenie zákona

Hlavným zámerom predkladaného návrhu zákona je okrem zabezpečenia krytia časti náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ z dôvodu vonkajších faktorov nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu, aj udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie.

Za vonkajší faktor sa podľa pripravovaného zákona považujú také okolnosti dočasného charakteru, ktoré zamestnávateľ nemohol ovplyvniť alebo im nemohol predísť a ktoré majú negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľa, najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci.

Návrh zákona striktne definuje, že za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Vznik nároku na podporu

Zamestnávateľ, ktorý žiada o podporu na svojho zamestnanca, musí podľa pripravovaného zákona spĺňať hneď niekoľko nasledujúcich podmienok, a to:

  • byť v čase skrátenej práce,
  • mať ku dňu podania žiadosti zaplatené poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za relevantne obdobie,
  • nesmel porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory, ak by tak urobil, nespĺňal by taxatívny výpočet vymedzený pripravovaným zákonom.

Finančná podpora by sa mala poskytovať zamestnávateľovi na zamestnanca – fyzickú osobu, ktorá je buď v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, poprípade v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Z návrhu zákona teda vyplýva, že živnostník resp. iná samostatne zárobková osoba, o takýto príspevok na vykrytie odplaty za vlastnú podnikateľskú činnosť nárok nemá.

Suma podpory a podmienky na pracovné miesto zamestnanca

Podľa pripravovaného zákona sa má podpora poskytovať za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa, a to vo výške 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, najviac však v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Podporu v takejto výške bude môcť zamestnávateľ požiadať len v prípade, ak nemôže prideľovať zamestnancovi prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Podporu bude možné čerpať na zamestnanca:

  • ktorého pracovný pomer so zamestnávateľom ku dňu podania žiadosti trval aspoň najmenej jeden mesiac a zároveň
  • nie je vo výpovednej dobe.

Podmienkou čerpania podpory je povinnosť udržať takto podporené pracovné miesto zamestnávateľom aspoň dva mesiace po skončení poberania podpory.

Obdobie čerpania podpory

Vláda Slovenskej republiky navrhla poskytovať takúto podporu v úhrne najviac 6 mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, s možnosťou predĺženia takejto doby, v prípade potreby.

Podľa predloženého znenia zákona sa predpokladá účinnosť zákona od 31. decembra 2021, okrem vybraných ustanovení s neskoršou účinnosťou.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať