Dane
18. 3. 2020

Vláda schválila prvé z opatrení na pomoc ekonomike

Vláda SR na svojom rokovaní schválila Nariadenie, ktorým sa v podstate predlžuje lehota na podanie daňových priznaní.

Daňové a právne oddelenie

Vláda SR na včerajšom rokovaní schválila návrh Nariadenia vlády SR o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov (ďalej len „Nariadenie“).

Podľa schváleného Nariadenia daňový nedoplatok, ktorým je úrok z omeškania a pokuta zaniknú 1. januára 2021 každému daňovníkovi, ktorý mal podať daňové priznanie do 31. marca 2020 (30. apríla 2020, 31. mája 2020 v prípade daňovníkov s hospodárskym rokom) za podmienky, že najneskôr 30. júna 2020 podá daňové priznanie a zaplatí daň.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Nariadením sa síce v zásade predlžuje lehota na podanie daňového priznania na 30. jún 2020 bez potreby oznámiť toto predlženie správcovi dane, v praxi však môže jeho uplatnenie priniesť viaceré nejasnosti.

Aj keď sankcie spojené s nepodaním daňového priznania a nezaplatením dane v zákonnej lehote by nemali byť správcom dane vyrubované ani vymáhané zdá sa, že formálne bude nedoplatok existovať a táto skutočnosť môže mať vplyv na iné práva a povinnosti daňovníkov.

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Ministerstvo hospodárstva tiež predložilo na rokovaní nový materiál Návrh opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. Materiál obsahuje 31 opatrení, oproti doposiaľ ohláseným 13, ktoré sú rozdelené do štyroch kategórií v závislosti od charakteru jednotlivých opatrení a príslušného schvaľovacieho procesu (Bezodkladne realizovateľné opatrenia, Opatrenia vyžadujúce si legislatívnu úpravu, Opatrenia zamerané na prevenciu a systém postupov pre podniky a Opatrenia podporujúce opätovný hospodársky rast).

Bezodkladne realizovateľné opatrenia

1. Prostredníctvom SZRB a EXIMBANKY poskytnúť krátkodobé bezúročné úvery pre podniky – na preklenutie obdobia núdzového stavu. Osobitne zohľadniť zraniteľnosť mikro, malých a stredných podnikov

2. Odklad povinnosti podať riadne daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby na 30. 6. 2020. 

3. Odklad povinnosti zaplatiť daň všetkými daňovníkmi do 30. 6. 2020

4. Odklad podania daňového priznania DPH a lehoty na zaplatenie DPH na základe oznámenia daňového subjektu.

5.Predĺženie lehôt na daňové kontroly a miestne zisťovania - najmä v úkonoch, ktoré predpokladajú osobné stretnutia, vypočutia svedkov, ústne pojednávania a predvolania a nahliadanie do spisu.
Zabezpečiť kontrolu lehôt plnenia všetkých finančných záväzkov štátu voči firmám. 

6. Odpustiť úroky z omeškania z oneskoreného platenia preddavkov daň z príjmov, ak nedoplatok vznikne v týchto mesiacoch a je uhradený v lehote do konca roka.

7. Odklad úhrady všetkých povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov za obdobie od marca 2020 do júna 2020 (3 mesiace) pre právnické osoby a SZČO. 

8. Úplne oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu u tých zamestnávateľov, ktorí nemôžu alebo nedokážu prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu dodržiavania príkazu zastavenia/zatvorenia prevádzky z dôvodu preventívnych karanténnych opatrení alebo poklesu objednávok v priamej súvislosti s nimi.

9. Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu z 10 na 30 - 45 dní. 

10. Automatické predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly pre vozidlá, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly od 13. 3. 2020 (vrátane) o tri mesiace, do 12. 6. 2020.

11. Financovanie nákladov na podporované technológie výroby elektriny (OZE, VÚKVET, ako aj hnedé uhlie) zo štátneho rozpočtu počas obdobia marec 2020 – december 2020, čím by sa zabezpečilo zníženie TPS a v konečnom dôsledku aj koncovej ceny elektriny pre FO a PO. 

12. Rokovanie s bankovým a finančným sektorom o možnostiach odkladu splátok úverov, hypotekárnych úverov a leasingov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri a o možnostiach odkladu splácania úrokov a istiny úverov tak pre fyzické osoby (zamestnancov), ako aj právnické osoby.

Na tieto účely odpustiť bankám proporcionálne platenie bankového odvodu. V súvislosti s krytím škôd spôsobených epidémiou je možné uvažovať nad vyňatím poisťovní spod odvodu podľa zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach a ako aj uvažovať nad zrušením či odkladom samostatnej poistnej dani.

13. Rokovanie s dodávateľmi energií za účelom oslobodenia podnikateľských subjektov od platenia pokút za nedodržanie dohodnutého diagramu spotreby elektrickej energie.

14. Oslobodenie spoločnosti od platenia pokút, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku.

15. Obmedzenie výkonu nových a plánovaných kontrolných činností podnikov a podnikateľov minimálne do júna 2020.

16. Rokovanie na úrovni EÚ o umožnení čerpania prostriedkov EŠIF zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy a sanáciu ekonomiky.

Opatrenia vyžadujúce legislatívnu úpravu

17. Zmena v podmienkach OČR. Ak dieťa má 2 rodičov, jeden z nich ostáva doma s tým, že ostane na špeciálnom PN, dostáva 80 % svojho priemerného platu a od prvého dňa platí PN-ku Sociálne poisťovňa. Ak dieťa má 1 rodiča (alebo obaja rodičia sú zdravotníci, či pracujúci, ktorí nemôžu opustiť pracovné miesto) štát pridelí mesačný peňažný voucher na opatrovateľské služby. 

18. Zavedenie nového inštitútu s názvom “Karanténna práceneschopnosť”. Je potrebné upraviť podmienky nároku na nemocenské tak, aby bol nárok na nemocenské v prípade nariadeného karanténneho opatrenia vyplácaný už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti Sociálnou poisťovňou.

19. Zjednodušiť podmienky poskytovania a parametre príspevku na udržanie pracovného miesta a umožniť jeho poskytovanie aj pre MSP a SZČO.

20. V súvislosti s nedostatkom dezinfekčných prostriedkov zmeniť vyhlášku č. 538/2011 Z. z.1 a to tak, že sa až do odvolania udelí výnimka z uplatňovania ust. § 2 ods. 2 Prílohy č. 2 čísiel 5 a 6 spôsobom udelenia výnimky z povinnosti denaturovania – denaturačným činidlom benzínom lekárskym.

Opatrenie zamerané na prevenciu a systém postupov pre podniky.

21. Koordinovať a zabezpečiť dodávky energií, zabezpečiť minimálnu dopravnú obslužnosť, prepravu a koordinovať odpadové hospodárstvo, ako aj celoplošné zásobovanie potravinami. Zabezpečiť chod strategických výrob a podnikoch kritickej infraštruktúry a IT infraštruktúry, v ktorých technologický proces neumožňuje prerušiť výrobu (napr. sklárne, hlinikárne, chemické podniky). Na tento účel v nevyhnutných prípadoch a po súhlase príslušných orgánov umožniť karanténne opatrenia na pracovisku.

22. Vytvoriť na webových kontaktných miestach pre podnikateľov rozcestník s užitočnými odkazmi a dokumentmi. Vytvoriť FAQ so životnými situáciami a ich riešeniami pre podnikateľov, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.

23. Pripraviť automatizovaný CHATBOT3 k všetkým opatreniam pre podnikateľov a uviesť ho na relevantných web stránkach.

24. V podnikoch, majúcich strategický význam pre chod a zásobovanie štátu, zabezpečiť urýchlené testovanie zamestnancov na COVID-19 tak, aby karanténne opatrenia nespôsobili nadmerný výpadok pracovnej sily, kolaps podniku a ohrozenie zásobovania či výrobného procesu v podniku so strategickým významom.

25. V súvislosti s dostupnými technicko-informačnými prostriedkami (monitoring SIM kariet a pod.) vytvoriť databázu osôb s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a podozrením na COVID-19, ktorí sú toho času alebo majú byť po príchode na územie SR v povinnej 14 dňovej karanténe.

Uvedenú databázu sprístupniť strategickým zamestnávateľom, energetickým podnikom, polícii SR, a každej nemocnici a poliklinike, či zariadeniu poskytujúcemu zdravotnú starostlivosť!

26. Vzhľadom na globálnu a regionálnu hrozbu narušenia dodávateľskoodberateľských vzťahov aktívne zo strany SBA a SARIO sledovať vývoj v jednotlivých odvetviach a spolupracovať a zhromažďovať údaje o potrebách zasiahnutých spoločností tak na strane dodávateľov ako aj odberateľov.

27. Vzhľadom na preťaženú telefónnu a dátovú sieť umožniť prednostné spojenie pre SIM karty strategických a energetických podnikov zabezpečujúcich fungovanie kritickej /energetickej/ infraštruktúry.

28. Slovenská pošta - automaticky predĺžiť dobu uloženia doporučených zásielok do ukončenia mimoriadnej situácie plus týždeň.

29. Štatistický úrad a ostatné orgány a organizácie štátnej a verejnej správy, ktoré vyžadujú plnenie rôznych oznamovacích a reportingových povinností - odpustiť na obdobie do ukončenia stavu núdze vyžadovanie štatistických výkazov a možné sankcie za nedodanie informácií.

Opatrenia podporujúce opätovný hospodársky rast

30. Upraviť, po vzore iných štátov, možnosť odpisu daňovej straty tak, aby sa odpis daňovej straty nelimitoval žiadnym spôsobom, prípadne limitoval len určitým obdobím. 

31. Podpora investovania v súkromnom sektore prostredníctvom zrýchleného daňového odpisovania a prostredníctvom nástrojov SIH, EIB a SBA.

Aktuálnu situáciu neustále monitorujeme o ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať.
Viac relevantných informácií o nákaze COVID-19 nájdete na webstránke KPMG.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn