Dane
23. 2. 2022

Transferové oceňovanie v dynamicky sa meniacom prostredí

Súčasný vývoj ekonomiky má významný vplyv na fungovanie mnohých spoločností. Hlavnou témou posledných mesiacov je vysoká inflácia. Faktorov, ktoré majú vplyv na politiku transferového oceňovania spoločností je však viacero.

Marianna Dávidová
Daniel Vavro

Inflácia v januári 2022 na Slovensku vystúpila na 8,4 %, čo predstavuje najvyššiu mesačnú hodnotu za viac ako sedemnásť rokov 1. S infláciou súvisí aj tlak zamestnancov na zvýšenie miezd pri pretrvávajúcom nedostatku pracovnej sily. Inflácia sa taktiež prejavuje v rastúcich výrobných nákladoch, ktoré znižujú ziskovosť spoločností.

Problémy prevládajú aj v dodávateľských reťazcoch, pričom príkladom môže byť automobilový priemysel. Toto odvetvie bude v roku 2022 čeliť mnohým výzvam, medzi ktoré patrí aj postupný prechod na elektromobilitu.

Podnikateľské modely spoločností zároveň reagujú na rôzne obchodné a geopolitické problémy, klimatické zmeny, prácu na diaľku, ESG agendu, nové technológie a iné.

Zmeny v spôsobe práce, ktoré priniesla pandémia umocnili globalizáciu a boj o talenty na pracovnom trhu. Nadnárodným spoločnostiam vznikajú dodatočné daňové otázky z hľadiska dane z príjmov fyzických osôb (kde má zamestnanec zdaňovať svoje príjmy a platiť dane), ale aj z hľadiska transferového oceňovania (ktorej krajine majú byť priradené zisky skupiny). Tradičné prístupy k transferovému oceňovaniu už nemusia byť v súvislosti s novými a inovatívnymi spôsobmi podnikania vhodné.

V dôsledku akčného plánu OECD proti erózii základov dane a presúvaniu ziskov (BEPS) sa transparentnosť v oblasti transferového oceňovania výrazne zvýšila. Na obzore je už však plán BEPS 2.0, ktorý so sebou prináša ešte vyššiu mieru komplexnosti v oblasti globálneho zdaňovania.

V súvislosti s aktuálnym vývojom podnikateľského prostredia sa preto črtá niekoľko zásadných otázok:

  • Generuje súčasné nastavenie politiky transferového oceňovania pre spoločnosť dostatočnú ziskovosť?
  • Pristúpili by nezávislé porovnateľné spoločnosti k úpravám cien?
  • Odráža funkčný a rizikový profil spoločnosti reálne vykonávané funkcie a znášané riziká?
  • Je dokumentácia transferového oceňovania vypracovaná v dostačujúcom rozsahu?

V prípade, ak sú tieto otázky pre vás relevantné, radi sa s vami na tému transferového oceňovania porozprávame.

 

1Zdroj: Štatistický úrad SR

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign