Dane
17. 2. 2021

Sociálne zabezpečenie v zmysle novej Dohody o Brexite

Európska únia (EÚ) a Spojené kráľovstvo (UK) sa zhodli na Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK, ktorá ovplyvňuje aj koordináciu sociálneho zabezpečenia tzv. mobilných zamestnancov a ochranu ich práv.

Martina Čižmariková
Mária Hrdličková

Dňa 24. decembra 2020 sa Európska únia (EÚ) a Spojené kráľovstvo (UK) zhodli na Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK (ďalej len „Dohoda“). Dohoda ovplyvňuje aj koordináciu sociálneho zabezpečenia tzv. mobilných zamestnancov a zameriava sa na ochranu práv občanov EÚ, ktorí sa v UK dočasne zdržiavajú, pracujú alebo sa tam presťahujú, a tiež občanov UK, ktorí sa dočasne zdržiavajú alebo pracujú v EÚ, alebo sa tam presťahujú po 1. januári 2021.

Dohoda vstúpila do platnosti 1. januára 2021, v súčasnosti však prechádza ratifikačným procesom v UK a v každom členskom štáte EÚ. Proces ratifikácie by sa mal ukončiť do konca februára 2021. Následne musí byť Dohoda schválená v parlamente EÚ. Rada EÚ musí prijať rozhodnutie o uzavretí Dohody ako posledný krok ratifikačného procesu. Dohoda sa v tomto okamihu vzťahuje iba na 27 členských štátov EÚ a UK.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Prečo je to dôležité

Na všetky cezhraničné situácie, ktoré sa začnú 1. januára 2021 a neskôr, sa v oblasti sociálneho zabezpečenia vzťahuje táto Dohoda. Na všetky cezhraničné situácie začaté pred 1. januárom 2021 sa vzťahuje predchádzajúca dohoda o vystúpení medzi EÚ a UK. Zamestnávatelia a zamestnanci by sa mali zamerať na podmienky uplatniteľnosti sociálneho zabezpečenia v zmysle Dohody, pretože v uplatniteľnosti a právach týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia sú značné rozdiely v závislosti od toho, či sa na cezhraničnú situáciu vzťahuje predchádzajúca dohoda o vystúpení alebo nová Dohoda.

Všeobecné informácie

1. januára 2021 UK opustilo jednotný trh a colnú úniu EÚ a postupy EÚ sa už na bývalý členský štát EÚ nevzťahujú. Hlavným dôsledkom je, že sa skončil voľný pohyb osôb, služieb a tovaru medzi EÚ a UK.

Sociálne zabezpečenie

Dohoda poskytuje niekoľko opatrení na koordináciu sociálneho zabezpečenia mobilných zamestnancov zameraných na ochranu nárokov občanov EÚ, ktorí sa v UK dočasne zdržiavajú, pracujú alebo sa tam presťahujú, a občanov UK, ktorí sa dočasne zdržiavajú alebo pracujú v EÚ, alebo sa tam presťahujú po 1. januári 2021.

Protokol o koordinácii v oblasti sociálneho zabezpečenia sa zameriava hlavne na tieto oblasti:

  • Osoby, na ktoré sa Dohoda vzťahuje
  • Situácie, na ktoré sa Dohoda vzťahuje
  • Sčítavanie období
  • Exportovateľnosť výhod
  • Prekrývajúce sa výhody

Rámec sociálneho zabezpečenia

Je dôležité poznamenať, že Dohoda neuplatňuje rovnaký rámec sociálneho zabezpečenia ako nariadenia EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ.

Rodinné dávky už nie sú koordinované, čo znamená, že nárok na rodinné dávky a právo na vývoz týchto dávok, napríklad počas vyslania, závisia od vnútroštátnych právnych predpisov v príslušnom členskom štáte EÚ a v UK. Existuje preto značné riziko, že niektorí zamestnanci nebudú mať nárok na rodinné dávky, alebo že sa rodinné dávky znížia, či dokonca priznajú za kratšie obdobie.

Na druhej strane je rozumné očakávať, že nároky na rodinné dávky, ktoré sú predmetom Dohody, sa vybavia rýchlejšie ako v súčasnosti, pretože príslušné orgány nebudú musieť rodinné dávky v cezhraničných situáciách oznamovať alebo koordinovať. Úrady budú musieť zohľadniť iba svoje lokálne pravidlá.

Ďalej je potrebné poznamenať, že vývoz dávok v nezamestnanosti a dávok v invalidite podlieha aj vnútroštátnym pravidlám, od ktorých možno očakávať, že znížia oprávnenosť a výšku týchto dávok pre niektorých zamestnancov v cezhraničnej situácii medzi EÚ a UK.

Pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia

Protokol o koordinácii v oblasti sociálneho zabezpečenia v Dohode zachováva zásadu, že na príslušné záležitosti sa v oblasti sociálneho zabezpečenia v rovnakom čase vzťahujú právne predpisy iba jedného štátu. Ďalej sumarizujeme najčastejšie situácie pozorované v praxi:

  • Všeobecné (základné) pravidlo:

Na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu sa v tých situáciách, na ktoré sa vzťahuje Dohoda, uplatňuje sociálne zabezpečenie podľa právnych predpisov toho štátu, v ktorom sa vykonáva pracovná činnosť.

  • Osobitné pravidlo – vyslaní pracovníci:

Na osobu vyslanú zamestnávateľom, aby pracovala v inom štáte v mene tohto zamestnávateľa, sa vzťahuje sociálne zabezpečenie vysielajúceho štátu. Práca v hostiteľskom štáte nesmie trvať dlhšie ako 24 mesiacov a osoba nemôže nahradiť iného vyslaného pracovníka. Zamestnávateľ musí byť usadený vo vysielajúcom štáte a musí tam vykonávať hlavné aktivity.

  • Osobitné pravidlo – vykonávanie činnosti vo viac ako jednej krajine:

Osoba, ktorá vykonáva podstatnú činnosť (25 percent a viac) v štáte bydliska, podlieha právnym predpisom v oblasti sociálneho zabezpečenia v tomto štáte. Ak osoba nevykonáva podstatnú časť svojej pracovnej činnosti v štáte bydliska, uplatňujú sa právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia v štáte, kde sa nachádza zamestnávateľ.

  • Zdravotná starostlivosť:

Poistená osoba a jej rodina dostanú vecné dávky (zdravotnú starostlivosť) v krajine bydliska, aj keď krajina bydliska nie je príslušným štátom, a rovnako uvedená osoba dostane vecné dávky v príslušnom štáte, aj keď tam nemá bydlisko.

Stále nie je jasné, ako presne bude zabezpečená administratívna komunikácia a nie sú známe ani požiadavky týkajúce sa žiadostí a dokumentov potrebných na uplatnenie práv podľa Dohody.

Zaujímavosti – vyslaní pracovníci

Členské štáty EÚ sa mali do konca januára 2021 rozhodnúť, či uplatnia spomenuté ustanovenia o vyslaných pracovníkoch. V zmysle Oznámenia publikovaného v Úradnom vestníku dňa 16. februára 2021, sa všetkých 27 členských štátov EU rozhodlo pre uplatňovanie ustanovenia pre vyslaných pracovníkov. Špecifický postup ohľadom uplatňovania tohto ustanovenia ale naznačuje, že jeho uplatňovanie nebude rovnaké ako podobné ustanovenie v súčasných právnych predpisoch EÚ.

Takisto je zaujímavé, že Dohoda nepokrýva predĺženie vyslania na viac ako 24 mesiacov. Logickou otázkou, ktorá v tejto súvislosti vyvstáva, je, či fakt, že sa vyslanie na 24 mesiacov uplatní raz, znamená, že ho nemožno znova uplatniť v ďalšom vyslaní? Ak áno, aké podmienky musia byť potom splnené?

Napokon nie je jasné, splnenie akých podmienok bude vyžadované po dobu príslušnosti k sociálnemu zabezpečeniu vo vysielajúcej krajine pred vyslaním. To by tiež mohlo viesť k rôznym prístupom v rôznych krajinách a v konečnom dôsledku by mohlo viesť k zamietnutiu uplatňovania sociálneho zabezpečenia vo vysielajúcej krajine.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Iné zaujímavosti

Dohoda v podstate limituje obmedzenia, ktoré predstavuje odchod UK z EÚ pre pohyb osôb, spoločností, tovaru, kapitálu atď.

Z Protokolu o koordinácii v oblasti sociálneho zabezpečenia v Dohode je zrejmé, že sociálne zabezpečenie medzi EÚ a UK sa významne mení a plný účinok týchto zmien sa zreteľnejšie prejaví až časom.

Aj keď dohoda o vystúpení upravovala vzťahy medzi EÚ a UK od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020, v súvislosti so sociálnym zabezpečením platí, že osoby, na ktoré sa vzťahuje dohoda o vystúpení, môžu aj po tomto dátume využívať ustanovenia dohody o vystúpení, pokiaľ ich situácia bez prerušenia pokračuje po tomto dátume.

Zamestnávatelia a zamestnanci by preto mali preskúmať možnosť, či ich situácia umožňuje pokračovať v uplatňovaní veľkorysejších ustanovení týkajúcich sa uplatniteľnosti sociálneho zabezpečenia tej-ktorej krajiny podľa dohody o vystúpení a vyhnúť sa uplatňovaniu pravidiel v oblasti sociálneho zabezpečenia podľa novej Dohody čo najdlhšie v závislosti od zodpovedajúcich výhod pre zamestnancov.

Môže to byť zložitá technická úloha a zdá sa, že rôzne členské štáty EÚ pristupujú k interpretácii (ne)prerušených cezhraničných situácií odlišne; zainteresované osoby a zamestnávatelia by preto mali pri rozhodovaní zvážiť obstaranie príslušných odborných analýz.

Očakáva sa, že obmedzenia v novej Dohode vyvolajú prehodnotenie kompenzácií a výhod pre zamestnancov postihnutých Brexitom. Zmeny v sociálnom zabezpečení sú relevantné pre každú diskusiu o náhradách a výhodách pre zamestnancov, ktorých sa týkajú ustanovenia dohody o vystúpení a novej Dohody, a mali by prejsť dôkladným preskúmaním a byť súčasťou akejkoľvek revízie vnútorných predpisov spoločnosti.

Celý text: Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Upozorňujeme, že medzi Veľkou Britániou a Írskom, Veľkou Britániou, Gibraltárom a Španielskom a Veľkou Britániou a Švajčiarskom atď. môžu existovať ďalšie bilaterálne podmienky.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign