Späť na články

Novela zákona o účtovníctve zavádza povinnosť predkladať novú správu s informáciami o dani z príjmov

Novela zákona o účtovníctve č. 407/2022 Z. z. reaguje na povinnosť implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2021/2101 o zverejňovaní informácií o dani z príjmov a zavádza povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov pre vybrané účtovné jednotky. Účelom je posilniť transparentnosť, zvýšiť verejnú kontrolu nad činnosťou nadnárodných spoločností a posúdiť ich prínos pre blahobyt spoločnosti.

V súvislosti s transpozíciou článku 48 európskej smernice č. (EÚ) 2021/2101 z 24. novembra 2021 o zverejňovaní informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami (ďalej len „Smernica“) sa do zákona o účtovníctve (ďalej len „Zákon“) zapracovávajú ustanovenia súvisiace s vykazovaním údajov nadnárodných podnikov a informácie týkajúce sa daňových jurisdikcií tretích krajín. Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť odo dňa 22. júna 2023 a prvýkrát sa použijú pri ukladaní správy s informáciami o dani z príjmov za účtovné obdobie začínajúce najskôr dňa 22. júna 2024.

Novelizovaný Zákon dopĺňa a presne vymedzuje pojmy súvisiace s účelom správy s informáciami o dani z príjmov, a to konečná materská účtovná jednotka, samostatná účtovná jednotka, zahraničný subjekt, organizačná jednotka zahraničného subjektu, konsolidovaná účtovná závierka zahraničného subjektu a výnosy zahraničného subjektu.

Zákon ďalej stanovuje povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov pre nasledovné účtovné jednotky:

  1.  konečná materská účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej konsolidované výnosy vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS/EÚ presiahli sumu 750 mil. EUR.
  2. samostatná účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej:

· výnosy vykázané v jej individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS/EÚ presiahli sumu 750 mil. EUR alebo

· čistý obrat vykázaný v jej individuálnej účtovnej závierke, ktorú nezostavuje podľa IFRS/EÚ, presiahol sumu 750 mil. EUR.

  1. veľká obchodná spoločnosť, ak má zahraničnú konečnú materskú účtovnú jednotku spĺňajúcu stanovené veľkostné kritériá.
  2. organizačná zložka zahraničného subjektu, ak sa informácie o dani z príjmov týkajú jej zahraničnej konečnej materskej účtovnej jednotky alebo zahraničnej samostatnej účtovnej jednotky, ktoré spĺňajú stanovené veľkostné kritériá.

Ak uvedeným účtovným jednotkám vznikla povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov, sú súčasne povinné správu uložiť do registra a zbierky listín obchodného registra.

Nová povinnosť sa nevzťahuje na účtovné jednotky, ktoré sú daňovými rezidentmi len v Slovenskej republike vrátene ich prepojených účtovných jednotiek a organizačných zložiek mimo územia Slovenskej republiky, alebo ak účtovné jednotky zverejňujú výročnú správu podľa § 37 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o bankách), ktorá zahŕňa informácie o všetkých ich činnostiach alebo všetkých činnostiach všetkých prepojených účtovných jednotiek, ktoré sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky konečnej materskej účtovnej jednotky. Oslobodenie od povinnosti uloženia správy pre veľkú obchodnú spoločnosť a organizačnú zložku zahraničného subjektu sa vzťahuje na správu, ktorá je bezplatne prístupná v elektronickom formáte na webovom sídle jej zahraničnej konečnej materskej účtovnej jednotky alebo zahraničnej samostatnej účtovnej jednotky aspoň v jednom úradnom jazyku EÚ, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky.

Zároveň sa zákonom zavádza nová povinnosť uviesť v správe audítora k účtovnej závierke informáciu, či účtovnej jednotke vznikla povinnosť vyhotovenia a uloženia správy s informáciami o dani z príjmov. Toto ustanovenie sa prvýkrát použije v správe audítora zostavenej za účtovné obdobie začínajúce najskôr dňa 22. júna 2025.

Otvorenou otázkou však ostáva, aký bude obsah správy s informáciami o dani z príjmov, keďže táto časť nebola zo smernice prevzatá. Údaje o formáte a náležitostiach stanoví Ministerstvo financií SR v opatrení.

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať