Právo
15. 12. 2021

Návrh opatrení "Kilečko 2"

Rezort hospodárstva predložil návrh zákona opatrení tzv. „Kilečko 2“ a „Kilečko 3“. Účelom navrhovaných legislatívnych zmien je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania, a tým zvýšiť konkurencie schopnosť podnikateľského prostredia na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami. Súbor nových opatrení tzv. „Kilečko 2“ má navrhnutý dátum účinnosti od 1. mája 2022.

Milina Schifferdeckerová
Lenka Miklóssyová

Časť opatrení z „Kilečka 2“ bolo presunutých do neskoršieho legislatívneho procesu ako tzv. „Kilečko 3“ s predpokladanou dátumom prijatia v priebehu roka 2022. Zmeny sa dotýkajú takmer všetkých rezortov. Návrh zákona nadväzuje na tzv. „Podnikateľské kilečko“, t.j. zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (účinný od 21. júla 2020).

Jednotlivé opatrenia

Prinášame Vám prehľad najzaujímavejších opatrení „Kilečka 2“:

Zmeny vedenia účtovníctva

Povinnosť účtovných jednotiek, ktoré spĺňajú veľkostné kritéria ustanovené v § 17a ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva („IFRS“) sa má zmeniť na možnosť. Účtovná jednotka však bude zaradená medzi subjekty verejného záujmu podľa zákona o účtovníctve, ak splní veľkostné kritéria bez ohľadu na používané účtovné štandardy.

Zrýchlenie procesu odstraňovania vád v obchodnom registri

Novelizáciou zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa má zabezpečiť rýchla náprava nesprávne vykonaného zápisu. V prípade ak údaje neboli zapísané v súlade s návrhom na zápis, registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky najneskôr do piatich pracovných dní takýto zápis opraví na sťažnosť navrhovateľa podanú predsedovi registrového súdu.

Zmeny v uzatváraní zmlúv leasingovým spoločnostiam

Má sa umožniť leasingovým spoločnostiam uzatvárať zmluvy o zabezpečení záväzku k leasingovým zmluvám aj prostredníctvom elektronických zariadení. V roku 2019 sa umožnilo elektronické uzatváranie tohto typu zmlúv pre banky, pobočky zahraničných bánk, poštové podniky, podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby. Navrhuje sa preto túto možnosť dať aj leasingovým spoločnostiam, v prípade ak uzatvárajú zmluvu o zabezpečení záväzkov s podnikateľom. Táto výnimka by sa nemala vzťahovať na spotrebiteľské zmluvy vzhľadom na potrebu zvýšenej ochrany spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany v záväzkových vzťahoch.

Zmenu v tvorbe daňovej politiky na území obce

„Kilečko 2“ prináša aj zmenu v tvorbe daňovej politiky na území obce. Doposiaľ platilo, že sa pri rôznych druhoch pozemkov násobila základná sadzba dane zo zákona (0,25 %). Pri ornej pôde a trvalých trávnych porastoch bolo zákonné maximum päťnásobok základnej sadzby zo zákona, pri lesných pozemkoch desaťnásobok, a pri pozemkoch, na ktorých sú záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky, sa sadzba mohla určiť ľubovoľne, ak bol dodržaný päťnásobok sadzby medzi najnižšou a najvyššou sadzbou spomedzi vymenovaných druhov pozemkov. Prostredníctvom implementácie opatrení z „Kilečka 2“ má nastať zjednotenie princípu určenia rozpätia medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z pozemkov ustanovenou obcou na všetky skupiny pozemkov. Najvyššia sadzba dane z pozemkov môže podľa návrhu byť päťnásobok najnižšej sadzby pri všetkých druhoch pozemkov rovnako.

BOZP a jednoosobové spoločnosti

Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným majú mať v oblasti ochrany zdravia pri práci rovnaké povinnosti ako samostatne zárobkovo činné osoby, bez ohľadu na to, či v danej jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným je alebo nie je uzatvorený aj pracovno-právny vzťah, teda bez ohľadu na to, či je alebo nie je spoločník alebo konateľ súčasne aj zamestnancom.

Zmeny v energetike

Navrhuje sa tiež vypustenie povinnosti pre osoby, ktorým bolo vydané povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), predložiť návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Dôvodom vypustenia je podľa dôvodovej správy k návrhu zákona nadbytočnosť tejto povinnosti. Povinnosť nemá svoj pôvod v energetike a zároveň úrad nemá právomoc vykonávať kontrolu správnosti zápisov do obchodného registra.

Navrhovaným doplnením zákona o energetike sa umožňuje tiež dodávateľovi elektriny započítať preplatok odberateľa elektriny so splatnou pohľadávkou dodávateľa elektriny, ktorá vznikla na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 26 zákona o energetike (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o pripojení do distribučnej sústavy, zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.). Zároveň sa umožňuje zmluvným stranám dohodnúť sa aj na inom spôsobe vysporiadania vzájomných pohľadávok.

Medzi iné opatrenia, ktoré sú súčasťou „Kilečka 2“ patrí napríklad zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov, alebo umožnenie bezplatného poskytnutia pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných informácií. Ruší sa tiež podmienka zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere potrebná na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení a zavádza sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov (elektronické zaradenia, tabakové náplne, príslušenstvo, atď.) prostredníctvom internetu. Predĺži sa tiež oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4 roky od jej založenia a liberalizujú sa podmienky vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign