Späť na články

Na EÚ úrovni sa diskutuje o zverejňovaní informácií z Country-by-Country Reportingu

Country-by-Country Reporting (CbCR) je súčasťou 15 bodového akčného plánu BEPS, ktorého cieľom je nájsť riešenie proti agresívnemu daňovému plánovaniu a zabezpečiť, aby daň bola platená tam, kde sa vytvárajú zisky a hodnota. Do slovenskej legislatívy sa vykazovanie CbCR zaviedlo prostredníctvom novely zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní s účinnosťou od 1. marca 2017.

Vykazovanie CbCR prispieva k vytvoreniu celkového obrazu o činnostiach skupiny a obsahuje okrem iného aj informácie umožňujúce získať prehľad o výške zaplatených daní, hodnote majetku, výnosoch, zisku alebo strate pred zdanením, počte zamestnancov v jednotlivých štátoch. Avšak tieto dáta má zatiaľ k dispozícii len správca dane a nie sú zverejňované.

Už v apríli 2016 predložila Európska komisia návrh zmeniť a doplniť Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ nad rámec štandardov projektu BEPS a vyžadovala od veľkých nadnárodných spoločností, aby na svojich webových stránkach zverejnili viaceré finančné dáta vrátane dane z príjmu podľa krajiny. Návrh zostal odvtedy v slepej uličke, najmä z dôvodu sporov o jeho právny základ. Výrazný posun vpred k zavedeniu tzv. public Country-by-Country Reporting (pCbCR) nastal až 25. februára 2021, počas politickej diskusie členských štátov EÚ, ktorú usporiadala Rada Európskej únie pre konkurencieschopnosť (COMPET).

Napriek zamietavému postoju niektorých členských štátov Európskej únie schválila rada COMPET legislatívny návrh pCbCR, na základe ktorého by nadnárodné skupiny s konsolidovanými výnosmi nad určitú sumu mali povinnosť zverejniť kľúčové finančné informácie vrátane výšky dane z príjmu uhradenej v jednotlivých štátov.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Systém hlasovania COMPET vyžaduje väčšinové schválenie, pričom s návrhom musí súhlasiť minimálne 15 (55%) členských štátov, ktoré predstavujú najmenej 65% obyvateľstva Európskej únie. Práve systém hlasovania vyvoláva negatívne reakcie členských štátov, keďže vo všeobecnosti daňové otázky spadajú do kompetencie ECOFIN a na schválenie je nutná jednohlasná zhoda. Momentálne s návrhom nesúhlasí osem členských štátov a dve krajiny (Slovensko a Litva) sa k návrhu nevyjadrili.

Návrh ďalej postúpi do fázy rokovania medzi Európskym parlamentom a Európskou radou, pričom sa očakáva, že cieľom bude dosiahnuť dohodu o smernici pred koncom portugalského predsedníctva (30. jún 2021). V prípade schválenia smernice budú mať členské štáty dva roky na jej implementáciu do lokálneho práva.

Aj napriek tomu, že budúcnosť pCbCR je stále neistá, je potrebné považovať širokú podporu zo strany členských štátov počas zasadnutia COMPET ako významný krok vpred. Verejná transparentnosť v oblasti daní je taktiež dôležitou súčasťou spoločenskej zodpovednosti veľkých nadnárodných podnikov, ktoré by sa mali adekvátne pripraviť na možnosť zavedenia pCbCR.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

 

 

 

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať