Späť na články

Hlavné zmeny v novele zákona o dani z príjmov, ktoré prešli prvým čítaním

Na septembrovej schôdzi NR SR bol v prvom čítaní prerokovaný vládny návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý okrem iného zavádza uplatňovanie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti tzv. CFC pravidlá aj na fyzické osoby.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Vládny návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý bol na septembrovej schôdzi prerokovaný v prvom čítaní, obsahuje najmä tieto zmeny:

  1. Novelou zákona sa implementuje Smernica Rady (EÚ) pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. Zavádzajú sa pravidlá pre reverzný hybridný subjekt, ktoré predchádzajú vzniku hybridných nesúladov tým, že považujú transparentný subjekt za daňovníka, ak ho za daňovníka považuje jeho zriaďovateľ. Cieľom týchto pravidiel je posilniť ochranu proti agresívnemu daňovému plánovaniu.
  2. Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti by sa mali uplatňovať aj na fyzické osoby. Vo všeobecnosti ide o zdanenie fyzických osôb (FO), daňových rezidentov v SR, ktorí vlastnia podiely (účasti) v zahraničných právnických osobách, alebo iným spôsobom ovládajú zahraničné právnické osoby. Tieto pravidlá by sa mali aplikovať na zisky zahraničných právnických osôb, ktorých príjmy neboli zdanené aspoň minimálnou efektívnou sadzbou dane, alebo sídlia v tzv. nespolupracujúcich štátoch a príslušná FO má kontrolu alebo podiel presahujúci 10 %. Výnimku z uplatňovania CFC pravidiel by mali mať ešte daňovníci členského štátu EU (plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko), ktorí tomto štáte skutočne vykonávajú ekonomickú činnosť, čiže majú v danom štáte personál, priestory a hmotný a nehmotný majetok. Tento druh príjmu by sa mal zdaňovať iba ak prislúchajúci príjem zo všetkých kontrolovaných spoločností u jednej FO presiahne EUR 100 000 za jedno zdaňovacie obdobie. Navrhovaná sadzba dane je rovnaká ako v prípade zdanenia dividend 7 %, resp. 35 % pri kontrolovanej zahraničnej spoločnosti z nespolupracujúceho štátu.
  3. Zavádza sa oslobodenie plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa zákona o službách zamestnanosti.
  4. Finančná správa bude daňovníkom oznamovať výšku a splatnosť preddavkov na daň z príjmov na základe podaného daňového priznania. Na základe návrhu zákona oznámi správca dane túto skutočnosť daňovníkovi najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň, ak správca dane nevydá rozhodnutie o platení preddavkov inak.
  5. Navrhuje sa zrušenie povinnosti vyrovnať preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania pri právnických osobách do 1 mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Preddavky na daň zaplatené na príslušné zdaňovacie obdobie sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

O ďalšom vývoji legislatívneho procesu vás budeme informovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať