Zo sveta
29. 9. 2021

Daň z príjmov právnických osôb a ESG

Vzhľadom na zvýšený záujem o podnikateľské praktiky v globálnom meradle nikdy nebola udržateľnému spôsobu podnikania prisudzovaná väčšia dôležitosť ako v súčasnosti. Viaceré spoločnosti vyvíjajú udržateľné podnikateľské praktiky a investori smerujú vyššie investície do tých spoločností, ktoré tak robia.

Zuzana Blažejová

Finančná kríza v roku 2008 umocnila vnímanie verejnosti, že spoločnosti neplatia svoj “spravodlivý podiel dane”. Nasledovalo zahájenie akčného plánu OECD proti erózii základov dane a presúvaniu ziskov (BEPS) s cieľom prehodnotiť daňový systém v celosvetovom meradle. Toto úsilie pokračuje dodnes v snahe adresovať výzvy, ktoré prináša digitálna ekonomika, ako aj zhodnúť sa na zavedení globálnej minimálnej dane. Rastúca dôležitosť ESG viedla k tomu, že daň z príjmov právnických osôb sa stala najdôležitejším faktorom ESG riadenia, so zameraním na zodpovednosť v oblasti dane z príjmov a na zverejňovanie informácií adresujúcich praktiky agresívneho daňového plánovania.

Keďže záujem verejnosti o správanie sa v oblasti korporátnych daní rastie, inštitucionálni investori sa v čoraz vyššej miere zaujímajú o dáta, ktoré odrážajú správanie sa v oblasti daní. Množstvo ratingových agentúr zahrnulo dane do svojich analýz udržateľnosti a metód na hodnotenie ESG. Vo všeobecnosti sa zameriavajú na kvantitatívnu analýzu efektívnej sadzby dane z príjmov spoločností v porovnaní s efektívnymi sadzbami dane iných spoločností a globálnymi priemernými sadzbami dane alebo v danom priemysle. Na meranie kvalitatívnej transparentnosti ESG riadenia ratingové agentúry posudzujú prístup spoločnosti k daňovým témam, sústrediac sa na daňovú stratégiu, riadenie a interné kontroly.

V čoraz väčšej miere si spoločnosti uvedomujú, že požiadavky investorov prekračujú metriky hodnotení ratingových agentúr. V niektorých prípadoch spoločnosti dostávajú požiadavky od investorov na poskytnutie detailných informácií o ich daňových stratégiách a politikách riadenia. Čo sa týka správy a riadenia, investori používajú štandardné postupy s cieľom vyvinúť tlak na spoločnosti, aby získali viac informácií o (1) mieste dosahovania ich výnosov, (2) ich ziskov a (3) ich platieb daní.

Pokiaľ ide o hodnotenie investícií, investori musia posúdiť vplyv na daňové riziká investovania do spoločností, keďže daňová situácia spoločnosti môže ovplyvniť aj daňovú pozíciu investora. Bez ohľadu na stupeň kontroly alebo výšku investície, inštitucionálni investori môžu byť kritizovaní za investovanie do entít, ktoré neuplatňujú princípy ESG vzťahujúce sa na dane. V tejto súvislosti je pre investorov dôležité dôkladne zvážiť následky investovania do spoločností, ktoré nie sú úplne transparentné vo veci svojich daňových rizík.

Daňová transparentnosť je o uisťovaní investorov, že daňové záležitosti spoločnosti sú riadené zodpovedne a udržateľným spôsobom. Sústreďujú sa na oboje: riadenie daní a miesto a výšku zaplatenej dane. Z dôvodu individuálnych faktorov pre každú spoločnosť je spektrum daňovej transparentnosti široké – od minimálnej transparentnosti voči verejnosti až po verejný country-by-country reporting. Určitou formou zverejnenia informácií s relatívne nízkym stupňom rizika, ktorú zvažuje množstvo spoločností, je publikovanie daňovej stratégie spoločnosti (vyhlásenie o politike týkajúcej sa prístupu spoločnosti k daniam). Takéto vyhlásenie môže byť doplnené o detailnejšie informácie týkajúce sa tolerancie rizika a ako spoločnosť riadi daňové riziká. Ďalší stupeň transparentnosti môže byť dosiahnutý úplným zverejnením informácií o systéme riadenia a manažmentu daní spoločnosti a kľúčových operatívnych kontrolných systémoch v oblasti daní. Najtransparentnejšie spoločnosti v oblasti daní kombinujú takúto otvorenosť so zverejnením informácií o celkovej výške zaplatených daní (globálne, regionálne alebo v niektorých prípadoch na úrovni danej krajiny) alebo celkovom ekonomickom príspevku. Správny prístup pre každú spoločnosť vyžaduje kvalifikované vyvažovanie finančných a daňových rizík vzhľadom na ESG.

A ako môže v tejto oblasti pomôcť KPMG? Môžeme napríklad vykonať daňové due dilligence zamerané na ESG, pokrývajúce Vašu alebo inú targetovanú spoločnosť.

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign