Dane
17. 2. 2021

Blíži sa účinnosť balíčka zmien DPH pre e-commerce

1. júla 2021 nadobudnú účinnosť ustanovenia novely zákona o DPH, ktoré sa týkajú cezhraničného elektronického obchodovania. Sú transpozíciou smerníc EÚ prinášajúcich tzv. balíček zmien v oblasti DPH pre e-commerce, ktoré sa budú uplatňovať v celej Európskej únii.

Elvíra Ungerová

Predaj tovaru na diaľku a miesto zdanenia

Došlo k zadefinovaniu predaja tovaru na diaľku v rámci EÚ, ktorý nahradí doterajší „zásielkový predaj“ a zaviedla sa definícia predaja tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov.

Stanovili sa pravidlá pre určenie miesta dodania pri týchto spôsoboch dodania tovaru zákazníkovi (konečnému spotrebiteľovi) s cieľom jeho zdanenia v mieste spotreby. Nebude sa už sledovať hodnota zasielaného tovaru stanovená jednotlivými členskými štátmi EÚ, pri prekročení ktorej bol podľa doterajších pravidiel dodávateľ povinný požiadať o pridelenie identifikačného čísla pre DPH v tomto členskom štáte a uplatniť sadzbu dane tohto členského štátu, do ktorého tovar dodáva. Miestom dodania tovaru v týchto prípadoch bude v zásade ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí.

V záujme podpory malých podnikov bude možná výnimka pre dodávateľov usadených len v jednom členskom štáte EÚ, ak celková hodnota tovarov predávaných na diaľku a zároveň celková hodnota digitálnych služieb poskytnutých do iného členského štátu EÚ nepresiahne prahovú hodnotu 10 000 eur bez dane. Za stanovených podmienok budú títo dodávatelia oprávnení svoje dodania zdaňovať daňou členského štátu, v ktorom sú usadení.

Dodanie tovaru prostredníctvom elektronických rozhraní

Zavádza sa fikcia dodania vytvorená na účely DPH, kedy sa zdaniteľná osoba, ktorá uľahčuje dodanie tovaru prostredníctvom využitia elektronických rozhraní ako sú platformy, portály, trhoviská a iné elektronické prostriedky, stáva tzv. domnelým dodávateľom a z pohľadu uplatňovania pravidiel DPH sa považuje za zdaniteľnú osobu, ktorá tovar prijala od pôvodného dodávateľa a dodala ho ďalej nadobúdateľovi. Elektronické rozhranie tak bude musieť na dodaný tovar účtovať DPH uplatniteľnú v členskom štáte spotreby a musí odviesť DPH daňovej správe.

Táto fikcia sa bude týkať predaja tovaru na diaľku dovážaného z tretích štátov v zásielkach s vlastnou hodnotou nepresahujúcou 150 eur, alebo dodania tovaru v rámci EÚ osobou neusadenou v EÚ nezdaniteľnej osobe.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Osobitné úpravy jednotného kontaktného miesta („OSS“ a „iOSS“)

Dobrovoľné osobitné úpravy „Mini One Stop Shop“ („MOSS“) sa dosiaľ využívali len pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby poskytnuté iným ako zdaniteľným osobám na území EÚ. Od 1. júla 2021 sa rozširuje ich vecná a personálna pôsobnosť, čo povedie k rozšíreniu režimu jednotného kontaktného miesta („OSS“):

  • Zdaniteľné osoby neusadené na území EÚ budú môcť využívať osobitnú úpravu mimo Únie aj na iné služby poskytnuté iným ako zdaniteľným osobám usadeným v niektorom z členských štátov EÚ, ktorých miesto dodania sa nachádza podľa § 16 zákona o DPH v niektorom z členských štátov EÚ (členský štát spotreby).
  • Zdaniteľné osoby usadené na území niektorého členského štátu EÚ, ale neusadené v členskom štáte spotreby, budú môcť využívať osobitnú úpravu pre Úniu na služby poskytnuté inej ako zdaniteľnej osobe s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH.(Služby s miestom dodania podľa § 16 sú napr. služby spojené s nehnuteľnosťami, prenájom dopravných prostriedkov, ubytovacie služby, vstupné na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia, ako sú veľtrhy a výstavy, atď.)
  • Osobitná úprava pre Úniu sa rozširuje tiež na predaj tovaru na diaľku na území EÚ a na určité domáce dodania tovaru uskutočnené prostredníctvom elektronických rozhraní.
  • Zavádza sa tiež nová osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov, tzv. importný One Stop Shop („iOSS“). Osobitnú úpravu pre dovoz môžu zdaniteľné osoby využívať pre predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích štátov, ktorý sa prepravuje alebo odosiela priamo z tretieho štátu v zásielke, ktorej vlastná hodnota nepresahuje 150 eur. Súvisiacim benefitom bude oslobodenie od DPH pri dovoze za stanovených podmienok.

Zjednodušením vyplývajúcim z využívania dobrovoľnej osobitnej úpravy je, že poskytovateľ služieb alebo dodávateľ tovarov sa nemusí registrovať v každom členskom štáte, v ktorom je miesto dodania služieb alebo tovarov. Povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby si dodávatelia splnia prostredníctvom osobitného jednotného daňového priznania podaného cez elektronický portál v členskom štáte EÚ, kde sa zaregistrujú pre využívanie tejto úpravy („členský štát identifikácie“). V členskom štáte identifikácie zároveň uhradia príslušnú daňovú povinnosť. Členský štát identifikácie následne pošle príslušnú sumu dane do členských štátov spotreby v rámci EÚ.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru

Ak sa nepoužije osobitná úprava iOSS, môže sa na zásielku, ktorej hodnota nepresahuje 150 eur a nie je predmetom spotrebnej dane, použiť osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru. Táto úprava umožní, aby napr. poštový operátor, dopravca alebo colný zástupca v EÚ, vybral daň od zákazníka a túto daň zaplatil colnému úradu.

Zrušenie oslobodenia od DPH pre dovoz zásielok do 22 eur

Od 1.7.2021 sa zruší oslobodenie od DPH pri dovoze pri zásielkach s hodnotou nepresahujúcou 22 eur. Tovar dovážaný z tretích štátov do EÚ sa tak bude zdaňovať bez ohľadu na jeho hodnotu, a to z dôvodov vytvorenia spravodlivejších podmienok na trhu a odstránenia narúšania hospodárskej súťaže pri obchodovaní prostredníctvom elektronického obchodu.

K pravidlám v oblasti DPH pre elektronický obchod vydala Európska komisia vysvetlivky, ktoré sú k dispozícii aj v slovenskom jazyku tu:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_sk.pdf

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign