Späť na články

BEFIT: Európska komisia otvorila diskusiu k novému rámcu zdaňovania príjmov podnikov

Európska komisia vo svojom “Oznámení o zdaňovaní podnikov v 21. storočí” predstavila nový medzinárodný rámec pre zdaňovanie príjmov podnikov. Tento návrh je známy ako “BEFIT” - Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov.

Európska komisia predložila ako dlhodobý plán zavedenie BEFIT, ktorý EÚ poskytne jednotný súbor pravidiel pre daň z príjmov právnických osôb, ako sme Vás už informovali v predchádzajúcom článku. Zdaňovanie príjmov nadnárodných spoločností by bolo založené na prvkoch spoločného základu dane, ktorý bude následne prerozdelený medzi jednotlivé členské štáty pomocou určitého vzorca. Nahradí tým predošlý návrh CCCTB (spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb). V súčasnosti sa posudzujú viaceré možnosti finálneho znenia smernice BEFIT, ktorá by pozostávala z nasledovných piatich častí:

Rozsah

Možnosť 1: Skupiny nadnárodných spoločností s celkovými konsolidovanými príjmami nad 750 miliónov EUR

Do rozsahu pôsobnosti smernice BEFIT by spadali skupiny spoločností s celkovými konsolidovanými príjmami nad hranicou 750 miliónov EUR. Definícia „skupiny spoločností“ by zodpovedala definícii v návrhu smernice o minimálnej dani (tzv. Pilier 2).

Možnosť 2: Širší rozsah

Smernica by sa vzťahovala aj na malé a stredné podniky s cezhraničnými aktivitami alebo na tie subjekty, ktoré plánujú rozšíriť svoje pôsobenie do zahraničia. Táto možnosť by im umožnila využívať spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa základu dane a prerozdelenia ziskov.

Výpočet základu dane

Možnosť 1: Obmedzené úpravy pre účely kalkulácie dane

Na príjem vykázaný v účtovnej závierke subjektov skupiny spadajúcich pod BEFIT by sa uplatnil obmedzený zoznam „daňových“ úprav. Všetky spoločnosti v skupine by boli povinné použiť ako podklad pre výpočet základu dane účtovnú závierku zostavenú podľa rovnakého účtovného štandardu povoleného v EÚ.

Možnosť 2: Komplexný súbor daňových pravidiel

Alternatívou by bolo vytvorenie rámca, ktorý by stanovil podrobné pravidlá na určenie základu dane, a nie budovanie systému založeného na finančnom účtovníctve, ako navrhuje možnosť 1. Táto možnosť by si vyžadovala uplatňovať dva komplexné súbory pravidiel o dani z príjmov právnických osôb, t. j. BEFIT a vnútroštátne pravidlá (narozdiel od zjednodušených pravidiel na určenie dane v možnosti 1).

Vzorec na prerozdelenie zdaniteľného zisku

Základný princíp pri rozhodovaní o rozdelení zisku pomocou vzorca spočíva vo výbere faktorov, ktoré odrážajú zdroj príjmu.

Možnosť 1: Vzorec bez zohľadnenia nehmotných aktív

V rámci tejto možnosti by návrh zohľadňoval nasledovné premenné vo vzorci: i) hmotný majetok (s výnimkou finančného majetku, pokiaľ nejde o konkrétny sektor); (ii) práca (prípadne kombinácia počtu zamestnancov a miezd); a (iii) predaj podľa reálneho miesta podnikania a vytvárania tržieb.

Možnosť 2: Vzorec zahŕňajúci nehmotný majetok

Alternatívou by bolo zahrnúť do vzorca, okrem troch vyššie uvedených, aj štvrtý faktor - nehmotný majetok.

Rozdelenie zisku spriazneným/závislým osobám mimo skupiny

Možnosti v tejto oblasti sú obmedzené, keďže právo EÚ sa v zásade vzťahuje len na činnosti, ktoré sa vyskytujú v rámci EÚ. Predpokladá sa, že súčasné princípy transferového oceňovania by sa aj naďalej uplatňovali na transakcie so spriaznenými osobami mimo konsolidovanú skupinu.

Možnosť 1: Zjednodušený prístup k transferovému oceňovaniu

Návrh predpokladá zjednodušený prístup k transferovému oceňovaniu na základe makroekonomických analýz porovnateľnosti pre každú kategóriu priemyslu. Podniky by však aj naďalej museli vykonávať potrebnú analýzu pre účely transferového oceňovania. Predpokladané pravidlá by poskytli usmernenie len k pohľadu daňových úradov, ako posudzujú riziko transakcií so spriaznenými osobami mimo konsolidovaného celku.

Možnosť 2: Zachovať súčasné pravidlá transferového oceňovania

Navrhuje sa ponechať súčasný prístup k uplatňovaniu pravidiel transferového oceňovania.

Administrácia

Jedným z kľúčových cieľov iniciatívy BEFIT je znížiť náklady na dodržiavanie predpisov vrátane zjednodušenia administratívy pre daňovníkov aj členské štáty, preto je návrh týchto piatich prvkov potrebné dôkladne prehodniť.

K návrhu smernice BEFIT začalo verejné pripomienkovanie s lehotou 12 týždňov, do 5. januára 2023. V závislosti od finálnej kombinácie navrhovaných možností môže skomplikovať alebo zjednodušiť daňový systém EÚ.

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať